AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Mellem jul og nytår offentliggjorde Arpe & Kjeldsholm årsrapporten for regnskabsåret 2022/23. Entreprenørvirksomheden har løftet omsætningen fra 487 millioner kroner året før til 903 millioner kroner i 2022/23. Selskabets soliditetsgrad er opgjort til 23,5 procent.

Driftsresultatet lander i 2022/23 på 57 millioner kroner mod 45 millioner kroner året før, mens resultatet før skat i 2022/23 lyder på 66 millioner kroner mod knap 31 millioner kroner året før.

Årets resultat efter skat lander på knap 52 millioner kroner mod lidt under 24 millioner kroner året før.

I ledelsesberetningen bliver resultatet betegnet som “som tilfredsstillende, da resultatet ligger væsentligt over forventningerne til regnskabsåret 2022/2023”.

Af beretningen fremgår det videre, at resultatet blandt andet skyldes “et højere aktivitetsniveau end forventet samt at det realiserede dækningsbidrag på en række igangværende entrepriser ligeledes, er lidt bedre en budgetteret”.

Andringer på de finansielle markeder blandt andet ført til, at selskabet dels har opnået en renteindtægt på den løbende overskudslikviditet kombineret med, at der også er opnået et fornuftigt afkast på selskabets værdipapirbeholdning, fremgår det.

“Rammevilkårene for byggebranchen har for regnskabsåret 2021/2022 også været præget af stigende materiale- og energipriser. Samtidigt har den generelt stigende inflation, som har gjort sig gældende globalt også sat et markant aftryk på de overenskomster, som i Danmark er blevet indgået i foråret 2023. Dette har afstedkommet yderligere opadgående pres på lønningerne i byggebranchen og dermed også på de totale byggeomkostninger”, lyder det i ledelsesberetningen.

“Ydermere har de store og hurtige rentestigninger, som vi oplevede i 2022 indtil videre bidt sig fast og påvirker investeringsaktiviteten i byggeriet ligesom det kan lægge pres på gældstunge virksomheder inden for byggeriet”, lyder det videre.

I 2023/2024 forventes et fortsat højt aktivitetsniveau indenfor totalentrepriser, mens der forventes et lavere aktivitetsniveau indenfor bygherrerådgivning. Resultatet før skat forventes i regnskabsåret 2023/2024 at lande på 50-55 millioner kroner.

Arpe & Kjeldsholm blev stiftet af Allan Arpe og Tim Kjeldsholm i 2003. Senere er både Thomas Sørensen og Patrick Beck indtrådt i partnerkredsen.​

Arpe & Kjeldsholm – hoved- og nøgletal

Millioner kroner
2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19
Nettoomsætning 902.602 486.521 597.318 837.400 479.811
Bruttofortjeneste 109.717 86.607 96.334 107.959 66.315
Resultat af primær drift 57.073 40.678 44.787 53.288 21.665
Årets resultat 51.700 23.854 42.999 43.101 17.579
Finansielle poster netto 8.959 -10.132 10.384 2.041 879
Aktiver i alt 538.503 350.297 236.045 299.751 223.475
Egenkapital i alt 126.715 110.015 123.913 87.935 44.854
Overskudsgrad (procent) 6,32 8,36 7,5 6,36 4,52
Bruttoavance (procent) 12,16 17,8 16,13 12,89 13,82
Soliditetsgrad (procent) 23,53 31,41 52,5 29,34 20,07
Egenkapitalens forrentning (procent) 43,68 20,39 40,59 64,92 51,13

Kilde: Årsrapporten 2022/23.