Borgmester i stormflodsramt kommune: Der er brug for initiativer fra Christiansborg

Borgmesteren mener blandt andet, at Natura 2000-beskyttelse er "et bureaukratisk monster, hvor alt sander til fra statslig side".

Forsyningsselskaberne skal have økonomisk mulighed for at sætte gang i nødvendige klimasikringsprojekter, og der er brug for mere fleksible rammer i forhold til Natura 2000-områder. Det er nogle af budskaberne i en pressemeddelelse fra borgmester i Solrød Kommune, Emil Blücher (LA), som adresserer miljøminister Magnus Heunicke (S).

I efteråret blev kommunen ramt af en stormflod, der af Kystdirektoratet blev beskrevet som en en 250-års hændelse med en vandstand på 1,7 meter over normale vandstande og bølger på 1,5 meters højde.

Ifølge borgmesteren i kommunen, forhindrer snævre økonomiske rammer, at forsyningsselskaberne kan reagere hurtigt og lave nødvendige investeringer i klimasikringsprojekter, hvis selskaberne allerede har brugt deres indtægtsramme til drift og planlagte projekter.

Det betyder, at forsyningsselskaberne eksempelvis kun kan etablere uplanlagte regnvands- og forsinkelsesbassiner eller øge kapaciteten i spildevandssystemerne, hvis andre initiativer skubbes eller aflyses.

– Lige nu udgør de økonomiske rammer en stopklods, og det går ikke. Med det omskiftelige vejr, vi har oplevet de seneste tre måneder, er det tydeligt, at der er brug for mere fleksible rammer, så det er muligt at komme på forkant og etablere de klimasikringsprojekter, der er nødvendige for, at vi kan håndtere mere ekstreme vejrforhold, udtaler Emil Blücher.

Også i forbindelse med de særlige Natura 2000-områder er der ifølge borgmesteren meget snævre rammer, som er svære at håndtere, når det gælder klimasikring.

Han peger på, at der i Solrød Kommune er eksempler på, at et Natura 2000-område går tværs igennem folks dagligstuer i kystområdet ved Jersie Strand. Det gør hele processen med kystsikring særdeles vanskelig, lyder det fra Emil Blücher.

– Natura 2000 beskyttelse er kendt for at være et bureaukratisk monster, hvor alt sander til fra statslig side. Allerede nu ved vi, at selv minimale ønsker til justeringer af linjeføringen af kystsikringen, kan tage årevis at få behandlet. Det holder i sagens natur ikke, når man skal kystsikre. Derfor er der brug for, at der kan tages hensyn til, at der kan etableres en realistisk kystsikring i Natura 2000-områder, udtaler borgmesteren.

Sammen med de andre stormflodsramte-borgmestre ser han nu frem til, hvilke initiativer der kommer fra Christiansborg som hjælp til de vandhærgede kommuner.