Visualisering af Stejlepladsen: Team: Christensen & Co Arkitekter, Urban Power, Kragh & Berglund, Moe og Urban Creators.
Visualisering af Stejlepladsen: Team: Christensen & Co Arkitekter, Urban Power, Kragh & Berglund, Moe og Urban Creators.
AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Københavns Kommunes afgørelse om §25-tilladelse til byudvikling på Stejlepladsen. Der er dermed ikke længere er tvivl om gyldigheden af det kommuneplantillæg, den lokalplan og den miljøvurdering, der blev vedtaget i borgerrepræsentationen i februar 2021. Ejendomsselskabet Stejlepladsen kan derfor som planlagt gå i gang med første del af byggemodningen i foråret 2023. Det skriver By & Havn i en pressemeddelelse.

Det var Foreningen Fiskerhavnens Venner og Danmarks Naturfredningsforening, der i fællesskab klagede over planvedtagelsen og miljøvurderingen til både Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Planklagenævnet afviste samtlige klagepunkter i juli 2022, og nu har Miljø- og Fødevareklagenævnet gjort det samme.

– Vi er glade for at få bekræftet, at Københavns Kommunes afgørelse om §25-tilladelsen var korrekt, så vi kan gå i gang med første del af byggemodningen i det nye år. Vi er allerede langt i forberedelserne og ser frem til at kunne opføre et nyt og helt unikt boligkvarter på Stejlepladsen, udtaler Jesper Schultz, der er direktør i Ejendomsselskabet Stejlepladsen, der skal stå for udviklingen af det nye kvarter.

Ejendomsselskabet Stejlepladsen er ejet af PFA og By & Havn. Også hos By & Havn er der tilfredshed med stadfæstelsen.

– Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet understreger, at vi arbejder indenfor de angivne rammer, og jeg er ikke i tvivl om, at Stejlepladsen bliver et helt fantastisk område i København, hvor vi kan skabe et bykvarter, der bygger videre på den helt særlige kultur, der er i området, udtaler administrerende direktør Anne Skovbro fra By & Havn.

Stejlepladsen omfatter et areal på 52.000 kvadratmeter øst for Bådehavnsgade og syd for Fiskerhavnen.

Lokalplanen for området muliggør byggeri af primært boliger på samlet op til 72.000 kvadratmeter, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 140. Det nye bykvarter får omkring 900 boliger, hvoraf 25 procent blive almene boliger med et samlet omfang på 17.300 kvadratmeter.

By & Havn og PFA har indgået en aftale med KAB om byggeri af 200 almene boliger på Stejlepladsen. Den almene boligorganisation har allerede et projekt med 47 familieboliger og 38 ungdomsboliger fordelt på 5.440 kvadratmeter på tegnebrættet. Arkitema har således sat stregerne til projektet til knap 152 millioner kroner.

Udviklingen af Stejlepladsen tager udgangspunkt i et arkitektforslag fra Christensen & Co Arkitekter, Urban Power, Kragh & Berglund, Moe og Urban Creators.

Fakta

Miljø- og Fødevareklagenævnet har behandlet og afvist følgende klagepunkter fremført af Fiskerhavnens Venner og Danmarks Naturfredningsforening, København:

  • Væsentlighedsvurderingen, som er foretaget i forhold til fuglebeskyttelsesområde F111, ikke opfylder kravene i habitatbekendtgørelsen og planhabitatbekendtgørelsen, da der ikke er foretaget en vurdering af påvirkningen på alle arter på udpegningsgrundlaget
  • Vurderingen af påvirkningen af fugle i væsentlighedsvurderingen ikke er tilstrækkelig, herunder i forhold til støj og kumulativ påvirkning
  • Væsentlighedsvurderingen ikke i tilstrækkeligt omgang har belyst, at projektet ikke kan påvirke Natura 2000-området som følge af udledning af grund- og overfladevand
  • Væsentlighedsvurderingen indeholder afværgetiltag, – det ikke er undersøgt i tilstrækkelig grad, om bilag IV-arterne markfirben og flagermus er i projektområdet
  • Det ikke er vurderet i miljøkonsekvensrapporten, om projektet kan påvirke isfugl og grønbenet rørhøne, selvom de er registreret i området
  • Alternativer ikke er behandlet i miljøkonsekvensrapporten
  • Kommunen ikke har fastsat vilkår om overvågning i forhold til udledning af miljøfremmede stoffer og støjpåvirkning af fugle.

I Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af den 22. december 2022 lyder det:
”Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Københavns Kommunes afgørelse af 12. februar 2021 om § 25 tilladelse til etablering og drift af byudvikling på Stejlepladsen”

Den fulde afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ses her.

Kilde: By & Havn.