AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

I den sydligste del af Vigerslevparken er der ifølge en pressemeddelelse fra Københavns Kommune brug for skybrudssikring. Harrestrup Å er flere gange gået over sine bredder, og der har været behov for både at udlægge watertubes og at oprette en akut pumpestation for at undgå de værste oversvømmelser i området.

Ved større mængder regn skal regnvand ledes til Harrestrup Å, og i takt med at åen når sin maksimale kapacitet, vil den i fremtiden løbe kontrolleret over sine bredder. Ved at forhøje Vigerslevparkens kantzoner med bløde jordvolde og stendiger vil parkens grønne arealer i fremtiden blive til oversvømmelsesarealer. Opmagasineringen af vand i parken skal hjælpe til at sikre, at oversvømmelser ikke breder sig.

– Klimaforandringerne betyder, at vi i fremtiden vil opleve langt flere og kraftigere skybrud, og dem er vi nødt til at gardere os imod. I området omkring Vigerslevparken får vores grønne områder en afgørende rolle i at sikre os mod de oversvømmelser, vi den seneste tid har oplevet ad flere omgange, og jeg er glad for, vi nu kan tage næste skridt i forhold til at hjælpe beboerne i de udsatte områder, udtaler teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

Ti kommuner og deres forsyningsselskaber i Harrestrup Ås opland har sammen forpligtet sig til at sikre åen og de omkringliggende arealer, så de kan opmagasinere skybrudsvand, og det er det arbejde, som Københavns Kommune forventes at tage hul på i 2025.

LÆS OGSÅ: BARFOD VIL ÅBNE SKJULTE ÅER OG VANDLØB I KØBENHAVN

Åløbet er gennem tiden blevet rettet ud, gravet dybere og flisebelagt, men det er ikke alt sammen til fordel for dyre- og planteliv, så det skal der også laves om på i de kommende år.

Genopretningen af åen omfatter, at fliserne fjernes fra åen, og at åens udformning ændres, så den ved normal vandstand løber i en slynget strømrende i stedet for de nuværende mere lige stræk. Det skal forbedre de fysiske forhold og skabe bedre biodiversitet, og samtidig øges kapaciteten i åen også. Projektet skal sammen med andre tiltag sikre, at Harrestrup Å forbedrer den økologiske tilstand.

Udformningen af det nye vandløb udnyttes også til at etablere bedre adgang til åen via trampestier langs åen, trædæk og flere forbindelser på tværs af åen med nye broer. Disse tiltag vil forbedre adgangsforholdene og oplevelsen af Harrestrup Å i Vigerslevparken for parkens brugere, og det glæder Line Barfod:

– Forandringerne i og omkring åen vil skabe flere levesteder for dyr og planter og dermed forbedre biodiversiteten, og samtidig skaber vi forbedringer og øger tilgængeligheden, som kommer brugerne af parken til gavn. Der er altså masser at se frem til, og jeg glæder mig til at se projektet blive til virkelighed, siger Line Barfod.

Fakta om genopretningen af Harrestrup Å

Projektet blev torsdag godkendt af Borgerrepræsentationen.

Forventet anlægsstart er i slutningen af 2025 og ibrugtagning i begyndelsen af 2028. Hensyn til miljøet pålægger forvaltningen kun at arbejde på projektet i sommerhalvåret, når det handler om arbejde i vandløbet.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med Hofor og Hvidovre Kommune.

Projektet kræver en række myndighedsgodkendelser, blandt andet en dispensation fra fredningen af Vigerslevparken og en tilladelse til at regulere Harrestrup Å. De nødvendige ansøgninger om dispensation er i proces hos blandt andet Fredningsnævnet, hvor der forventes en sagsbehandlingstid på cirka seks måneder.

I Budget 2014 (A, B, F, O og Ø) blev der afsat 48 millioner kr. til gennemførelsen af etaperne fra Klaveboderne til Hvidovre Station i helhedsplanen for Harrestrup Å. Det svarer til 52,2 millioner kroner i 2024. I Budget 2024 blev der givet en tillægsbevilling på 48 millioner kroner til gennemførelse af naturgenopretningen af Harrestrup Å i Vigerslevparken. Hertil kommer over 100 millioner kroner fra forsyningsselskaberne.

Langs åens vestside vil flere private matrikler blive berørt af terrænreguleringer med dige funktion. Forvaltningen arbejder sammen med Hvidovre Kommune om at indgå en aftale med de berørte grundejere. Dialogen pågår fortsat, og det er forventningen, at der kan indgås aftale med hovedparten i begyndelsen af 2024.

Aftalerne kan indgås, når der er godkendt miljøvurdering og projektforslag i Hvidovre og København. Hvis det ikke er muligt at indgå en aftale, vil det i sidste ende være Københavns Kommune, der som vandløbsmyndighed skal sikre de nødvendige rettigheder i reguleringstilladelsen og eventuelt som yderste konsekvens foretage en efterfølgende ekspropriation.

Kapacitetsprojektet for Harrestrup Å består af følgende kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Frederiksberg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre.

Og af følgende forsyningsselskaber:

Frederiksberg Forsyning, Glostrup Forsyning, HOFOR A/S, Novafos.

Kapacitetsprojektet bidrager med over 130 millioner kroner til dette projekt, udgifterne til skybrudshåndteringen fordeles via medfinansieringsordningen til forsyningsselskaberne i Kapacitetsprojektet.

Kilde: Københavns Kommune.