AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

I Danmark har vi rigeligt med rent grundvand, og vi behøver ikke rense det, før vi drikker det. Men vi skal passe på med at tage det for givet, lyder det advarende i en pressemeddelelse fra Danske Regioner.

Fortællingen om det rene, danske grundvand er under massivt pres, lyder det fra interesse- og arbejdsgiverorganisationen for de fem regioner.

Således er mere end hver anden drikkevandsboring i Danmark i dag forurenet med rester af pesticider og andre giftstoffer. Og i mere end hver 10. drikkevandsboring er forureningen over grænseværdien.

Det fremgår af et nyt drikkevandsudspil, som Danske Regioner netop har sendt til miljøminister Magnus Heunicke (S).

– Forureningen er nu så omfattende, at den udgør et ressourceproblem. Flere og flere vandværker er tvunget til at rense grundvandet for at kunne opretholde forsyningen. Og nogle drikkevandsboringer må helt lukke, udtaler Danske Regioners næstformand Mads Duedahl.

– Vi er nået et punkt, hvor der skal gøres noget lige nu, hvis der også skal være rent grundvand og drikkevand til de næste generationer – og til os selv.

Vi bruger mere vand, end der dannes

Problemet bliver ikke mindre af, at vi mange steder bruger mere vand, end der kan nå at blive skabt nyt grundvand. I en femtedel af Danmark bliver grundvandsressourcen således overudnyttet.

Læs også: Tænketank: 29 procent af Danmark er truet af vand

– Nogle steder bruges der rigtig meget vand til industriproduktion. Også langt mere, end der dannes. Samtidig betyder klimaforandringerne, at vi får flere og længere perioder med tørke, hvor der er behov for at vande markerne. Sammen med forureningen er det med til at presse vores grundvand yderligere, siger Mads Duedahl.

Ifølge Danske Regioner mangler der i dag både et samlet overblik over vores grundvand og en sammenhængende indsats for at få vendt udviklingen.

– Der eksisterer i dag ikke et samlet overblik over, hvor meget grundvand, vi kan indvinde i Danmark, og hvor stort, vores vandbehov er og vil være i forskellige områder. Og når vi mangler overblikket, kommer vi til at prioritere uhensigtsmæssigt og fejlinvestere, siger Mads Duedahl.

– Det vigtige er, at der sker noget nu. I dag er ansvaret for grundvandet delt mellem staten, regionerne og kommunerne. Derfor har ingen ansvaret for at skabe overblik.

Danske Regioner anbefaler derfor, at man som første skridt mod at redde det danske drikkevand, giver regionerne ansvaret og opgaven med at udarbejde en samlet kortlægning af alle trusler mod grundvandet.

Samtidig skal regionerne udarbejde en samlet, regional plan for, hvordan vi udnytte vores grundvand på en bæredygtig måde. Begge dele skal ske i samarbejde med kommunerne og vandforsyningerne.

Danske Regioners anbefalinger

Et samlet overblik over grundvandsressourcen

Bæredygtig udnyttelse af grundvandet kræver et samlet overblik over ressourcerne og en fælles plan for udnyttelsen. Vi skal vide, hvor meget vand, der kan indvindes, uden det går ud over naturen. Vi skal desuden skabe et samlet overblik over alle forureningstrusler, både fortidens synder og igangværende aktiviteter, der kan udgøre en risiko.

Det er nødvendigt at planlægge langsigtet og tage højde for udviklingen i såvel klimaet som det fremtidige vandbehov. Det gælder ikke kun drikkevandet, men også behovet for markvanding, Power-to-X og industri.

Planen skal prioritere vandet der, hvor det er knapt, og den skal udpege de områder, hvor fremtidens drikkevand dannes, så vi kan målrette beskyttelsen. Overblikket og planen skal skabes af regionerne i et samarbejde med kommunerne og vandforsyningerne.

En koordineret indsats på tværs af myndigheder

Vi ønsker at minimere behovet for rensning på vandværkerne. Målet er, at vi kan indvinde grundvand, der ikke kræver rensning. Det mål kan vi kun nå, hvis vi beskytter det grundvand, vi i fremtiden vil indvinde til drikkevand.

Derfor er det nødvendigt at koordinere indsatsen over for alle forureningskilder i et grundvandsdannende opland og få det hele med. Ellers bliver grundvandet alligevel forurenet, og investeringen er spildt.

Indsatsen skal ske i et samarbejde mellem regionerne og kommunerne og indgå i en samlet, prioriteret plan for grundvandsbeskyttelsen.

Fem regionale kompetencecentre hjælper kommuner og forsyninger

Den decentrale vandforsyning og de forbrugerejede vandværker er et gode, vi ønsker at opretholde. Opgaven er omfattende og kompleks, og derfor er der brug for faglig understøttelse, især til de mindre kommuner og forsyninger.

Den støtte kan fås hos regionernes stærke faglige miljøer. Derfor bør der etableres fem regionale kompetencecentre, der kan hjælpe kommunerne og vandforsyninger.

Kilde: Danske Regioner.