AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Ifølge VAFO.dk har politikerne i Vejle Kommune netop har afsat 50 millioner kroner til bygninger.

Kommunens borgmester Jens Ejner Christensen (V) taler om et “historisk stort beløb”, mens formand for børne- og familieudvalget, Martin Sikær (S), er mindre begejstret.

– 50 millioner kroner er mange penge. Men det er et engangsbeløb. Derfor er det som et plaster på et åbent benbrud. Det kan ikke stoppe blødningen, der vil føre til endnu større udgifter. Der er brug for at øge driftsbudgettet permanent – akkurat som på mange af de andre områder i kommunen, siger Martin Sikær til VAFO.dk.

Ifølge avisen har flere af kommunens bygninger behov for en meget kærlig hånd. Eksempelvis risikerer en skole i Give at måtte lukke på grund af skimmelsvamp, mens taget på Haraldskær Avlsgård er i så ringe forfatning, at det risikerer at brase sammen.

Vejle Kommune råder over cirka 840.000 kvadratmeter bygninger. Heraf ejes 91 procent af kommunen, mens 5 procent af arealet er selvejende institutioner, og 4 procent er areal, der er lejet.

Per indbygger rådede Vejle Kommune i 2022 over knap 5,89 kvadratmeter ejendom, hvilket var et stykke over landsgennemsnittet for de danske kommuner. Det lå i 2022 på 4,99 kvadratmeter

I 2023 brugte Vejle Kommune knap 590 millioner kroner samlet set på bygningsområdet på både drift og anlæg. Heraf estimeres, at der til de mange kvadratmeter er knyttet en årlig bygningsdrift på cirka 350 millioner kroner.

Det koster Vejle Kommune cirka 500 kroner per kvadratmeter årligt til bygningsdrift og vedligehold samlet set.

Udfordringer på bygningsområdet i Vejle Kommune

  • Et oparbejdet vedligeholdelsesefterslæb i 2024 på samlet 165 millioner kroner.
  • Et nødvendigt budget til klimaskærm og tekniske installationer på 60 millioner kroner med den nuværende bygningsmasse, og hvis der ses bort fra vedligeholdelsesefterslæbet. Det vil sige et årligt merbehov på 21,4 millioner kroner udover det eksisterende budget på 38,6 millioner kroner i 2024.
  • Akutte forhold opstår som følge af en hård prioritering af den centrale vedligeholdelsespulje.
  • Vedligeholdelsesstrategien, hvori der er fastlagt en prioriteringsmodel, kan i nogle tilfælde udfordre den mest hensigtsmæssige prioritering ud fra et totaløkonomisk og et sikkerhedsog sundhedsmæssigt perspektiv.
  • Krav fra EU til energioptimerede bygninger, forventeligt energimærke B, og dermed store udgifter til energirenovering, anslået 71,3 millioner kroner. Der vil være et overlap mellem energirenoveringer og vedligeholdelsesefterslæbet på cirka 17 millioner kroner.
  • Konvertering til fjernvarme og varmepumper, anslået 21,3 millioner kroner.
  • Indeklimaet er på mange skoler og daginstitutioner ikke særlig godt, og der opleves en stigning i mængden af påbud, der kan henføres til indeklimaproblematikker på børne-, unge og ældreområdet. Generelt for alle områder har et sundt indeklima stor betydning for læring, trivsel, livskvalitet og arbejdsmiljø.

Kilde: Analyse af bygningsområdet i Vejle Kommune.