Skader på altaner er ikke altid synlige

Visuel inspektion kan ikke garantere sikkerheden på gamle betonaltaner med udliggerjern, viser ny undersøgelse fra Teknologisk Institut. Derfor anbefaler Instituttet revideret undersøgelsesmetode for gamle altaner.

Eksempel på synlig skade på en altan. Foto: Teknologisk Institut.
Eksempel på synlig skade på en altan. Foto: Teknologisk Institut.

Selv om en gammel betonaltan med udliggerjern på overfladen er uden synlige skader, er det ikke en garanti for at de bærende udliggerjern i altanen ikke er tæret, og altanen derfor kan være usikker. Derfor bør bygningsejere af ejendomme med gamle betonaltaner med udliggerjern overveje at undersøge deres altaner ved hjælp af den såkaldte reviderede kaskademodel.

Det er konklusionen af det projekt, som Teknologisk Institut har udført sammen med Ejendom Danmark, Danske Udlejere og med støtte fra Grundejernes Investeringsfond. Teknologisk Institut har foretaget et estimat af antallet af altaner i Danmark, og der skønnes at være op mod 50.000 altaner af denne type, som kan være potentielt usikre, fordi udliggerjernene, som bærer altanen på ejendommens facade kan være tæret og altanen derved har en reduceret bæreevne. Baggrunden for projektet er blandt andet to alvorlige altankollaps i henholdsvis 2016 og 2020, hvor flere blev kvæstede, fordi altanen pludseligt brød sammen.

I projektet har Teknologisk Institut lavet en grundig undersøgelse af 100 altaner, fordelt på fem ejendomme, spredt geografisk rundt i Danmark. Undersøgelserne viste, at 58 ud af de 100 undersøgte altaner, havde synlige skader i form af for eksempel revner i belægningen. På de resterende 42 altaner var der ingen synlige tegn på skader eller revnedannelser på altanen eller murværket omkring altanen. På disse blev der alligevel fundet omfattende korrosion på et eller flere udliggerjern på 17 af altanerne. Dette svarer til 40 procent af de synligt intakte altaner. De destruktive undersøgelser bestod af at de bærende udliggerjern blev blotlagt ved, at betonen omkring jernet blev hugget væk.

– Mange gange forekommer tæring på udliggerjernene bag facaden og er derved ikke synligt. Men det var dog alligevel overraskende, at det var så stor en andel af de visuelt intakte altaner, som har udliggerjern, med fremskreden tæring og dermed også har en vis reduktion af bæreevnen. En mulig forklaring kan også være løbende æstetiske overfladereparationer af altanerne, siger sektionsleder Allan Skydsbæk Hansen, Teknologisk Institut.

Kaskademodel til undersøgelser af altaner

Der findes i dag ikke en troværdig alternativ undersøgelsesmetode til destruktiv ophugning af en altan med udliggerjern for at klarlægge om udliggerjernene er tæret i det skjulte. Derfor har Teknologisk Institut undersøgt, om en såkaldt kaskademodel med fordel kan benyttes til at vurdere, hvor omfattende undersøgelser det kan betale sig at foretage på en gammel ejendom med altaner med udliggerjern – før der træffes beslutning om altanrenovering eller udskiftning af de gamle altaner på grund af tæring.

Eksempel på en usynlig skade på en altan i form af skjult tæring under beton. Foto: Teknologisk Institut.
Eksempel på en usynlig skade på en altan i form af skjult tæring under beton. Foto: Teknologisk Institut.

Ved en kaskademodel underkaster man trinvis en ejendoms altaner for destruktive undersøgelser af udliggerjernenes tilstand – indtil man får en databaseret vurdering af om hele ejendommens altaner skal udskiftes eller renoveres.

Hvis en indledende stikprøveundersøgelse, som er første trin i kaskaden, viser, at tilstanden af udliggerjernene er dårlig, så vil det ifølge Teknologisk Institut sjældent være økonomisk rentabelt for bygningsejeren at bruge yderligere ressourcer på at undersøge de resterende altaner i ejendommen. Her vil udskiftning – eller muligvis renovering – af de pågældende altaner, statistisk set ud fra undersøgelserne i projektet, være den mest optimale løsning – både sikkerhedsmæssigt og økonomisk.

– Stikprøvevise undersøgelser kan dog udelukkende bruges til at kassere altaner i en ejendom – og ikke til at godkende dem. Ønsker man at renovere altanerne er det vigtigt at alle altaner i ejendommen undersøges. Det er desuden vigtigt at påpege, at blot fordi vi ser fremskreden korrosion på udliggerjern, så er det ikke ensbetydende med, at altanen nødvendigvis vil kollapse, hvis der kommer stor last på den. Samtidig er det dog også vigtigt at påpege, at når vi ser fremskreden korrosion/tæring på udliggerjern, så er altanernes tilstand og holdbarhed forringet. Derfor bør man som bygningsejer overveje udskiftning eller renovering, siger Allan Skydsbæk Hansen.

“K-alTAN – Kaskademodel vs. totalkontrol til eftersyn af altaner” er finansieret af Grundejernes Investeringsfond og udført af Teknologisk Institut i samarbejde med EjendomDanmark og Danske Udlejere.

Læs mere om undersøgelsen her.