Vejdirektoratet sætter stopper for østjysk boligprojekt

Et projekt med 30 lejeboliger i Gedved mellem Horsens og Skanderborg bliver ikke til noget. Vejdirektoratet sætter en stopper for projektet.

Fundamentet under et projekt med 30 rækkehuse og et fælleshus på Vestervej 11 i Gedved i Horsens Kommune er blevet revet væk.

Et lokalplanforslag for boligprojektet var i offentlig høring i efteråret 2023, og i den forbindelse kom der syv høringssvar, hvor et enkelt havde 63 medunderskrivere.

Men særligt ét høringssvar har været ren gift for projektet. Det kom fra Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet vurderer, at lokalplanforslagets muligheder for byggeri af boliger er i konflikt med de nationale interesser, fordi den kan medføre “væsentlige merudgifter for staten”.

Selvom lokalplanområdet ikke grænser direkte op til Østjyske Motorvej, påpeger direktoratet i høringssvaret, at det “ligger i en afstand af motorvejen, der gør, at området i fremtiden og særligt efter realiseringen af udvidelsesprojektet E45 Vejle – Skanderborg påvirkes af støj fra motorvejen”.

Planloven fastsætter ikke vejledende grænseværdier for støj, men henviser til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. For boliger lyder den vejledende grænseværdi på 58 decibel.

Grænseværdien kan overskrides, hvis der er tale om at forny eller vitalisere boligkvarterer i eksisterende boligområder, men det mener Vejdirektoratet ikke, at der er tale om i denne sag.

Området er i dag en ryddet byggetomt i udkanten af Gedved, hvor der tidligere har været landbrug. Det ligger i landzone.

“Vejdirektoratet mener ikke, at lempede støjkrav kan lægges til grund i denne planlægningssituation, hvor der er tale om planlægning for et boligområde, hvor der ikke tidligere har været boliger”, skriver direktoratet i høringssvaret.

Der er udarbejdet en støjrapport for projektet, der viser, at to boliger beliggende tættest på Vestervej uden afværgeforanstaltninger vil blive påvirket af støj over vejledende grænseværdier.

Derfor indgik der i planlægningen krav om etablering af afværgeforanstaltninger mod støj. Men det er altså ikke nok.

“Lokalplanforslaget indeholder som nævnt ikke bestemmelser om eller krav til graden af støjafskærmning mellem motorvejen og de fremtidige boliger. Dette er en væsentlig og afgørende mangel, henset til at dele området er påvirket af støj fra motorvejen”, lyder det i høringssvaret fra Vejdirektoratet.

“Det er Vejdirektoratets vurdering, at et lokalplanforslag det pågældende sted vil give mulighed for etablering af boliger, der vil blive støjramt ud over de vejledende støjgrænser i en grad, hvor det er forudsigeligt, at der vil komme vedvarende krav om, at trafikstøjen fra motorvejen dæmpes”, lyder det videre.

På baggrund af høringssvaret fra Vejdirektoratet besluttede politikerne i Plan- og Vejudvalget i Horsens Kommune i juni at forkaste lokalplanforslaget.

Den 16.500 kvadratmeter store grund blev i 2019 overtaget for godt 1,9 millioner kroner af Ejendomsselskabet Gedved, der ejes af familien Haargaard. I ejerkredsen er blandt andet ejendomsmægler og indehaver af Danbolig Horsens, Michael Haargaard.

Ejer kan ikke kræve overtagelse, da ejendommen ikke benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage og ejendommen overgår ikke til offentlige formål, oplyser Horsens Kommune.