Her skal der bygges nye boliger i København

Københavns Kommune er på vej med Kommuneplan 2024. Her sættes der overordnede rammer for byens udvikling frem mod 2036.

København har gennem en årrække haft vokseværk, og det forventes at fortsætte i de kommende år. Det præger det udkast til en ny kommuneplan, som økonomiudvalget i næste uge skal behandle.

“Befolkningstallet fortsætter med at stige. Det estimeres, at vi i 2050 er over 750.000 københavnere”, skriver Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) i forordet.

“Det er en af byens største udfordringer at skabe plads til de mange nye københavnere, og samtidig sikre, at København er en by, hvor man kan bo hele livet – også selv om ens livssituation ændrer sig. Boligmarkedet er allerede i dag under pres. Der bliver simpelthen bygget for lidt”, skriver overborgmesteren videre.

Læs også: Overborgmester: Der skal bygges langt flere boliger i København

I kommuneplanen opridses en målsætning om, at der frem mod 2036 skal bygges 40.000 nye boliger, “som kan bidrage til at få prisstigninger på boligmarkedet dæmpet med flere små boliger, samt krav om store familieboliger i byens byudviklingsområder”.

Herunder skal der bygges 10.000 nye almene boliger, hvor 6.000 skal være nye ungdomsboliger. Der vurderes at være behov for at opføre cirka 3,3 millioner etagemeter boliger og cirka 2,4 millioner etagemeter erhverv i planperioden fra 2024 til 2036.

Refshaleøen bringes i spil til byudvikling

Der lægges op til nye byområder på Nørrebro og Østerbro ved Vingelodden og Helgoland, og så igangsættes udviklingen af Østhavnen som ny bydel, “der skaber plads til nye bykvarterer på Kløverparken, Refshaleøen og på længere sigt udvikling af Lynetteholm”.

Planlægningen og udviklingen af Refshaleøen og Kløverparken skal ifølge kommunen ses i sammenhæng med undersøgelserne af bedre adgang til Østhavnen med bil, kollektiv trafik, cykel og gang.

En fuld udbygning af områderne er betinget af, at der etableres en ny metrolinje til områderne og en østlig ringvej. Der kan dog igangsættes en første etape af byudviklingen med vedtagelse af en lokalplan, hvis der er truffet beslutning om, at en ny metrolinje til områderne og en østlig ringvej åbner i 2035, fremgår det af udkastet.

Læs også: Byudvikling på Refshaleøen rykker nærmere

Planlægningen af områderne forudsætter desuden, at der sker en afklaring af miljø- og risikoforhold, idet planlægningen ikke må indskrænke eksisterende produktionsvirksomheders drifts- og udviklingsmuligheder, fremgår det af udkastet til en kommuneplan.

Selve Lynetteholm kan med Kommuneplan 2024 endnu ikke udlægges til byudvikling, da området fortsat er søterritorium, men efter planen skal øen udvikles til en ny bydel med plads til 35.000 københavnere.

Ingen opblødning af udskældt 95 kvadratmeter-regel

Siden 2005 har der i København været et krav om, at nybyggede boliger i gennemsnit skal være mindst 95 kvadratmeter store for blandt andet at sikre plads til børnefamilierne i byen. Kravet har siden 2015 omfattet 75 procent af det nybyggede etageareal, mens der var mulighed for at fravige kravet for 25 procent af etagearealet.

Men med vedtagelsen af Københavns Kommuneplan 2019 ændrede man den regel, så det blev muligt at bygge dobbelt så mange mindre boliger i København, når der vedtages nye lokalplaner.

I den nye kommuneplan er der dog ingen opblødning af reglen. For nye boliger skal 50 procent af etagearealet være mindst 95 kvadratmeter i gennemsnit, mens de øvrige 50 procent af etagearealet kan disponeres frit. I byudviklingsområderne gælder desuden, at mindst 20 procent af etagearealet skal indrettes til boliger på mindst 110 kvadratmeter.

Dog lægges der op til, at mindstestørrelsen for familieboliger i hele byen sættes ned til 40 kvadratmeter.

Fortsat befolkningstilvækst

Danmarks Statistik forventer, ifølge deres befolkningsfremskrivning fra 2023, en samlet vækst på cirka 76.000 indbyggere i hovedstadsområdet frem mod 2036, heraf cirka 41.000 i København og cirka 35.000 i de øvrige hovedstadskommuner.

Københavns Kommunes egen befolkningsprognose fra 2024 forventer, at København vokser med cirka 59.000 indbyggere frem mod 2036.

Læs også: Så meget voksede de danske kommuner i 2023

Københavns Kommune er gennem sidste 10 år vokset med cirka 90.000 indbyggere.

Også kommunerne omkring København har oplevet en markant befolkningsvækst de sidste 10 år, og i hele hovedstadsområdet er kommunerne blevet cirka 183.000 indbyggere flere.

Det svarer til, at omkring 50 procent af befolkningsvæksten i hovedstadsområdet er sket i Københavns Kommune.