Copenhagen Capital hæver overskudsgraden

Copenhagen Capital fik i 2022 det bedste driftsresultat nogensinde. Forventningerne til 2023 er uændrede, fremgår det af årsrapporten.

Copenhagen Capital fik i 2022 et resultat efter skat udgør på godt 112 millioner kroner knap 160 millioner kroner i 2021. Dermed er de udmeldte resultatforventninger indfriet, skriver selskabet i en fondsbørsmeddelelse.

Copenhagen Capital havde i 2022 en nettoomsætning på godt 43 millioner kroner mod lidt over 36 millioner kroner året før. Selskabets overskudsgrad er steget til 65 procent i 2022 fra 61 procent i 2021.

Resultat før værdireguleringer af ejendomme og gæld samt skat udgør et overskud 18 millioner kroner mod knap 17 millioner kroner i 2021. Det er selskabet hidtil bedste driftsresultat.

– Det er resultatet af de seneste to års fokus på optimering af driften og styrkelse af kerneforretningen, hvor overskudsgraden er hævet fra 55,49 procent i 2020 til 65 procent i 2022, udtaler direktør i Copenhagen Capital, Rasmus Greis.

– Vi har et godt kapitalgrundlag og et stærkt og strømlinet team af medarbejdere, som sikrer at Copenhagen Capital A/S er i en god position i et udfordret marked

Koncernens egenkapital er pr. statusdagen opgjort til 543 millioner kroner inklusive minoritetsinteresser mod 485 millioner kroner ultimo 2021. Soliditetsgraden udgør 48,24 procent per 31. december 2022 mod 43,17 procent for 2021.

Dagsværdien af koncernens ejendomme udgør per 31. december 2022 1,026 milliarder kroner mod 1,112 milliarder kroner ultimo 2021. Der er ved værdiansættelsen anvendt et vægtet afkastkrav på 3,78 procent mod 3,66 procent i 2021, skriver Copenhagen Capital.

Rentebærende gæld i ejendommene udgør ultimo perioden 405,1 millioner kroner mod 528,2 millioner kroner ultimo 2021. Loan to value (nettorentebærende gæld i forhold til porteføljens markedsværdi) er per 31. december 2022 opgjort til 39,5 procent mod 47,49 procent ultimo 2021. Varigheden på den samlede låneportefølje er beregnet til 7,84.

Copenhagen Capital har i 2022 indgået aftale om køb af ejendommene Stadionvej 92-94 i Glostrup og Rådmandsgade 43-45 i København med overtagelse primo 2023.

Selskabet har afsluttet ombygningen af Stavangergade 6 i København og frasolgt to ejendomme på henholdsvis Møllegade 3 og Frederikssundsvej 11 i København til priser over de bogførte værdier.

Copenhagen Capital forventer fortsat et resultat for 2023 mellem 17 og 20 millioner kroner før værdiregulering af selskabets ejendomme, regulering af gæld til dagsværdi og skat.