Mandag den 28. november skal politikerne i Teknik- og Miljøudvalget behandle en startredegørelse for en lokalplan, som skal bane vejen for, at 40 procent af de kommende boliger på Svanemølleholm i den sydvestlige del af Nordhavn skal være almene boliger. Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Området mellem bassinet Skudehavnen og Færgehavnsvej er domineret af ubebyggede grunde, opmagasinerede containere samt større og mindre værksteds- og lagerbygninger. I nær fremtid skal området lægge grund til cykelstier, institutioner og boligbyggeri. Og ud af de omkring 38.000 kvadratmeter boliger, som lokalplanen skal give mulighed for, forventes det, at 15.200 kvadratmeter kommer til at være almene boliger.

– Vi mangler i høj grad betalelige boliger i København, og derfor er det især en sejr for københavnerne, at By og Havn nu har truffet en yderst fornuftig beslutning om at gøre plads til 40 procent almene boliger. Det er et skridt på vejen til at få flere boliger, der er til at betale for de mennesker, der arbejder i byen.  Og forhåbentlig er det blot det første af mange områder, hvor de almene boliger kommer til at fylde mere, så vi sikrer en blandet by med bedre sammenhængskraft, udtaler teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) i meddelelsen.

Bunder i samarbejdsaftale

Det er en samarbejdsaftale mellem regeringen og Københavns Kommune, som overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren forhandlede på plads i sommeren 2022, der danne grundlag for det høje antal almene boliger i området. Aftalen tages nu i brug for første gang.

– Blandede bykvarterer er bæredygtige bykvarterer. Vi kan mærke, at der er stor efterspørgsel fra københavnerne. Derfor glæder vi os til at komme i gang med visionerne for Svanemølleholm, udtaler administrerende direktør Anne Skovbro fra By & Havn, som har fået udviklet startredegørelsen for området i samarbejde med Cobe, Sleth og RAW mobility.

Grønne områder og daginstitutioner

Planforslagene skal udover boligbyggeri muliggøre grønne områder og en del af gang- og cykelforbindelsen ”det grønne loop”, der udgår fra Århusgade og skal løbe gennem hele Nordhavn.

Børne- og Ungdomsforvaltningen ønsker plads til to daginstitutioner på i alt 2.000 kvadratmeter i området, og lokalplanen skal også muliggøre to kanaler, der på sigt skal forbinde Skudehavnen med Kalkbrænderiløbet.

Udover almene boliger skal politikerne også forholde sig til blandt andet parkeringsnorm for biler, omfang og placering af publikumsorientrede funktioner i stueetagerne, som for eksempel butikker og cafeer, samt omfanget af det grønne område langs Skudehavnen.

Foreløbig situationsplan af bygherres forslag til bebyggelsesplan Rød stiplet linje angiver lokalplanområdet. Illustration Sleth/Cobe.
Foreløbig situationsplan af bygherres forslag til bebyggelsesplan Rød stiplet linje angiver lokalplanområdet. Illustration Sleth/Cobe.

I alt skal der efter planen bygges 150.000 kvadratmeter i området, hvoraf omkring 110.000 kvadratmeter bliver erhvervsbyggeri. I den vestlige del af området er første del af Svanemølleholm under udbygning med et nyt hovedsæde for Nykredit og et domicil og flerbrugerhus til AP Pension.

Boligerne placeres primært i den østlige del af området. Af en illustration fra startredegørelsen fremgår det, at der også skal være plads til husbåde. Med reference til den oprindelige bygningsstruktur i “Skudehavnen”, der blev flyttet i 1996, er bebyggelsesplanen i øvrigt udformet, “så bebyggelsen har sluttede facader langs med en ny intern nordsyd-gående gade”.

“Her har bebyggelsesstrukturen samme skala som bebyggelsen på Trælastholmen og bebyggelsen langs med Sundkrogsgade. Bebyggelsen foreslås at trappe ned i højden mod Skudehavnen og fremstår med bygningsgavle ud til promenaderne”, lyder det i startredegørelsen, som skal danne grundlag for en ny lokalplan. Den ventes endeligt vedtaget i november 2023.