Arbejdet med at anlægge Lynetteholm er i fuld gang mellem Refshaleøen og Nordhavn i Københavns Havn, og projektet bliver ikke sat på pause. Østre Landsret har i dag afgjort, at anlægsarbejdet kan fortsætte som planlagt.

Det skriver By & Havn i en pressemeddelelse.

Klimabevægelsen stillede krav om, at Lynetteholms anlægsarbejde skulle indstilles midlertidigt med en begrundelse om, at anlægsarbejdet medfører en alvorlig miljøpåvirkning af Østersøen og er vedtaget i strid med internationale høringsregler.

Men det har bevægelsen altså ikke fået medhold.

Advokat og partner Jacob Schall Holberg fra Bech-Bruun har ført sagen for By & Havn, og han er tilfreds med landsrettens kendelse.

– Landsrettens kendelse er meget klar, og landsretten finder ikke, at Klimabevægelsen har påvist et rimeligt grundlag for, at Lynetteholms anlægslov er ugyldig. Klimabevægelsen har dermed ikke kunnet dokumentere deres påstand om, at Lynetteholm medfører en risiko for en væsentlig påvirkning på Østersøens havmiljø, og at projektet er vedtaget i strid med internationale regler, udtaler Jacob Schall Holberg.

– Undervejs i retssagen har vi blandt andet fremlagt alle Lynetteholms miljøundersøgelser, og der er gennemført vidneforklaringer fra både ind- og udland, så kendelsen bygger på et meget omfattende materiale.

Anlæg af Lynetteholm blev vedtaget af et bredt politisk flertal i Folketinget i juni 2021, og det er Københavns udviklingsselskab By & Havn, der er bygherre på projektet. By & Havns administrerende direktør Anne Skovbro er glad for landsrettens kendelse.

– Det er helt afgørende, at vi kan anlægge Lynetteholm uden at påvirke havmiljøet og livet i Østersøen. Vi har i dag fået landsrettens blåstempling af Lynetteholms miljøundersøgelser, og det har stor betydning for hele projektet og de mange dygtige medarbejdere, der hver dag arbejder med Lynetteholm.

Arbejdet med at anlægge Lynetteholm gik i gang i januar 2022. Projektet skal indgå som en delstrækning i en samlet stormflodssikringsplan for den centrale del af hovedstaden.

Over tid skal Lynetteholm fyldes op med overskudsjord fra København og omegns byggepladser. Projektets jordmodtageanlæg åbnede allerede i juni 2023 og har siden da taget imod de store mængder overskudsjord, der kommer fra byens anlægsprojekter.

Dagens kendelse om Lynetteholm er en delafgørelse i den retssag, som Klimabevægelsen har anlagt mod Transportministeriet og By & Havn tilbage i oktober 2021. Landsretten har ikke berammet denne sag, så det vides endnu ikke, hvornår den skal køre i landsretten.

Fakta om kendelsen fra Østre Landsret

Af kendelsen fra landsretten fremgår blandt andet: 

Der er for landsretten fremlagt og dokumenteret en række rapporter om de foretagne miljømæssige undersøgelser af Lynetteholm-projektet, herunder rapporten fra Deltares, der på foranledning af de svenske myndigheder foretog en tredjepartsgranskning af den rapport fra DHI, som var en del af det materiale, der lå til grund for anlægslovens vedtagelse. Der er endvidere redegjort for kontakten mellem de danske og svenske myndigheder i anledning af projektet og for kontakten til øvrige Østersølande.”

“Efter en foreløbig vurdering finder landsretten, at der ikke er rimelig grund til at antage, at der som påstået er sket en tilsidesættelse af VVM-direktivets artikel 7-8a, som kan føre til lovens ugyldighed.”

“Landsretten tager herefter ikke Klimabevægelsens begæring om opsættende virkning til følge.”

Kilde: By & Havn.