Barfoed Group kom ud af 2022 med et resultat på 213 millioner kroner mod et ekstraordinært højt resultat på 938 millioner kroner i 2021, som dog også var præget af værdireguleringer af selskabets ejendomme med 777 millioner kroner.

På trods af et turbulent 2022 med Ruslands invasion af Ukraine, eftervirkninger efter coronapandemien, høj inflation, problemer med energiforsyningen og markant stigende renter har Barfoed Group fastholdt et meget højt aktivitetsniveau med betydelige nybyggerier og markante renoveringer. Samtidig med det høje aktivitetsniveau er det lykkedes at opnå et særdeles tilfredsstillende resultat på driften af selskabets ejendomsportefølje, fremgår det af en pressemeddelelse fra den fynske ejendomskoncern.

– Jeg er meget tilfreds med regnskabet i et år, hvor vi har haft stor travlhed med opførelsen af flere store byggerier og renoveringer og samtidig med gennemført et generationsskifte. Vi har en god projektportefølje inden for nybyggeri og udvikling af bestående ejendomme, som vi løbende igangsætter, når de rigtige vilkår er til stede og det glæder vi os meget til at komme i gang med i 2023 og årene frem. Efter generationsskiftet og gennem fastholdelse af en finansieringsstrategi med fokus på fast rente står vi stærkt i forhold til at udnytte mulighederne i markedet, udtaler koncerndirektør Frederik Barfoed i meddelelsen.

Selskabets lejeindtægter udgjorde 487 millioner kroner og er således steget med 29 millioner kroner i forhold til 2022. Den primære årsag til stigningen i lejeindtægterne er færdiggørelsen af en række boligbyggerier i 2022.

Resultatet før renter er steget næsten tilsvarende og udgjorde 341 millioner kroner mod 320 millioner kroner året før. Den markante forbedring skal ses i sammenhæng med en stor indsats for at reducere tomgangen på selskabets lejemål.

LÆS OGSÅ: REJSEGILDE PÅ ROBOTHOVEDKVARTER I ODENSE

Tomgangen, der stort set alene er relateret til ledige butiks- og kontorlejemål, var på 12,5 millioner kroner – svarende til 2,6 procent af de samlede lejeindtægter – og dermed lavere end i de foregående år. Ifølge Barfoed Group er et massivt fokus på genudlejninger og viljen og evnen til at tilbyde nye lejere tidssvarende og individuelt tilpassede lokaler en væsentlig faktor for fastholdelsen af den meget høje udlejningsprocent.

Resultatet før værdiregulering af selskabets ejendomme var på 153 millioner kroner, hvilket er marginalt lavere end i 2022. Det skyldes en mindre indtjening på selskabets værdipapirbeholdning.

Selskabets politik de seneste mange år med hjemtagelse af realkreditbelåning med fast rente har medført, at de store rentestigninger i 2022 kun i begrænset omfang har påvirket de samlede renteudgifter og har dermed medvirket til i stort omfang at sikre indtjeningen både i 2023 og i de kommende år.

Værdireguleringen af selskabets ejendomme viser en nettoopskrivning på 58 millioner kroner på trods af nedskrivninger på en række kontor- og forretningsejendomme i specielt København samt boligudlejningsejendomme i blandt andet Fredericia og Nyborg.

Gennemførelsen af nybyggerierne på henholdsvis Munkebjerg Park, Christians Park og August Have har imidlertid medført en værdimæssig tilvækst, der sammen med en forbedret indtjening på selskabets øvrige portefølje giver en samlet positiv værdiregulering.

Som følge af primært færdiggørelsen af de tre byggerier i 2022 stiger værdien af selskabets investeringsejendomme med 822 millioner kroner til i alt 10,5 milliarder kroner.

Aktiviteten har været meget høj gennem hele 2022, hvor der er færdiggjort og udlejet i alt 431 boliger i Odense, anlæggelsen af et parkområde på 25.000 kvadratmeter på Roesskovsvej i Odense samt totalrenovering af to store lejemål på det centrale handelsstrøg i Odense.

LÆS OGSÅ: BARFOED UDVIKLER EJENDOM MIDT I ODENSE

– Selskabet anser årsregnskabet som meget positivt og et resultat af en målrettet indsats i en lang årrække, hvor fokus har været på at skabe attraktive boliger og tilbyde erhvervslejere individuelle og fremtidssikrede løsninger. Det er tillige vigtigt at påpege, at opnåelsen af de positive resultater kun har været mulig med en stor og passioneret indsats fra medarbejderstaben, der de senere år på fuldtidsbasis er vokset fra 83 ansatte i 2018 til 107 i 2022, udtaler direktør i Barfoed Group, Jørn Beier.

Det gennemsnitlige afkast på ejendomsporteføljen var 4,11 procent.

Selskabets balance udgjorde ultimo 2022 knap 11 milliarder kroner og egenkapitalen 4,4 milliarder kroner, hvilket giver en soliditet på 39,7 procent.

Barfoed Group budgetterer i 2023 med et resultat før værdireguleringer af ejendomme er på 170 millioner kroner.

Høj udviklingsaktivitet i Odense

Barfoed Groups ejendomsportefølje består af boligejendomme i større byer i Danmark samt en række kontor- og forretningsejendomme. Den største del af bolig- ejendommene er beliggende i Odense, hvor der i de senere år er sket en løbende udvidelse i antallet af lejemål gennem nybyggerier.

Udover Odense er der større boligporteføljer i Fredericia og Nyborg.

Munkebjerg Park – en kommende DGNB-certificeret bydel

Boligbyggerierne i Odense omfattede blandt andet 247 boliger på Munkebjerg, hvorefter der på området er opført i alt 579 boliger og syv erhvervslejemål omfattende både kontorer, detail, fitnesscenter og daginstitution. Udviklingen af Munkebjerg Park som en ny bydel fortsætter således i et højt tempo og aktiviteten på området vil også være højt i de kommende år.

Det samlede byggeri på Munkebjerg Park opføres med fokus på ESG (Environmental, Social, Governance). Byggeriet foregår i stort omfang med bæredygtige materialer samtidig med, at kvalitet i både ude- og indearealer prioriteres højt. Der er allerede etableret store fællesarealer med søer, væksthuse, orangerier og træer, der vil blive udvidet yderligere i forbindelse med de kommende byggerier.

Bydelen vil samtidig få en beboersammensætning, der dækker alle aldersgrupper. Ved færdiggørelsen af de kommende års byggerier planlægges der yderligere en detailbutik og mindre spise-/takeawaysteder.

Munkebjerg Park udvikler sig således i henhold til de tanker og visioner, der er lagt for området med lejligheder, arbejdspladser, indkøbsmuligheder, børnepasning, fritidsaktiviteter og på sigt mindre spisesteder.

Den nye bydel forventes at være færdigudviklet i 2025/26 og vil ved færdiggørelsen omfatte cirka 800 boliger og tillige være arbejdsplads for mere end 400 personer.

Det allerede gennemførte samt det planlagte byggeri vil samlet set give basis for en DGNB-certificering af området – en igangværende proces, som vil resultere i en sølv- eller guld-certificering.

Barfoed Group har etableret en ny park

Udover byggeriet på Munkebjerg afsluttedes yderligere to byggerier på henholdsvis Christians Park, Roesskovsvej og August Have, Nyborgvej. Byggeriet på Christians Park er anden etape og bestående af 138 boliger, mens August Have består af 46 boliger.

I direkte forbindelse med byggeriet på Christians Park er etableret et stort parkområde, der er en kombination af et rekreativt frirum med søer, opholdsarealer og et område til fysisk aktivitet med blandt andet løbestier, parkour-bane og udendørs fitness. Projektet er fuldt ud finansieret af selskabet og udviklet i et tæt samarbejde med Odense Kommune og med borgerinvolvering.

Søerne tjener både et rekreativt formål og som regnvandsopsamling for en større del af lokalområdet og tilfører dermed et særskilt miljømæssigt aspekt.

Kvalitetsløft til Strøget i Odense

Den gennemgribende renovering af to lejemål på det primære handelsstrøg i Odense er sket til henholdsvis Ulrik Storm og Det Glade Vanvid. Ulrik Storm har etableret en high-end herretøjsbutik i ejendommen Vestergade 3.

Ejendommen er gennemgribende renoveret både ude og inde med ny facade og en eksklusiv indretning. Ejendommen er efterfølgende kåret til at have byens flotteste butiksfacade.

Som nabo til Ulrik Storm er sket en gennemgribende renovering af 1. salen i ejendommen Vestergade 1, hvor Det Glade Vanvid har åbnet en ny restaurant med et for Odense hidtil ukendt koncept. Restauranten har haft en betydelig succes og har for øjeblikket fuldt booket i en lang periode fremover.

Fortsat høj aktivitet i 2023

Den høje aktivitet er fortsat ind i 2023. Selskabet er i gang med næste etape på Munkebjerg Park omfattende 56 rækkehuse, der vil være klar til indflytning den 1. oktober. Rækkehusene er i henholdsvis 2 og 2,5 etager og henholdsivs 125 og 154 kvadratmeter. Interessen for boligerne er allerede meget stor, og udlejningen forventes igangsat efter sommerferien, oplyser Barfoed Group.

Selskabet har desuden købt ejendommen Vestergade 49 i Odense, der tidligere var hjemsted for Alm. Brand. Ejendommen vil gennemgå en omfattende renovering og vil efterfølgende komme til at omfatte to lejemål til henholdsvis butik mod Vestergade og et restaurationslejemål i passagen mod Slotscentret.

Kilde: Barfoed Group.