Borgmester vil stramme regler for reklamebannere på stilladser

En stramning af reglerne for ophængning af store reklamebannere på stilladser i København er på vej. Størrelsen på bannere skal begrænses, og der pålægges et gebyr.

Ifølge en pressemeddelelse fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning bliver der for mange steder i byen hængt reklamebannere op på stilladser uden kommunens tilladelse.

Forvaltningen foreslår derfor nye retningslinjer, og det indebærer en stramning af reglerne for, hvor der må hænge reklamer i byens rum.

Det mener teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) er en rigtig god ide:

– Vi forsøgte at lave nogle nye regler sidste år, men byen er stadigvæk plastret til med kæmpe reklamebannere, så vi er nødt til at gøre mere. Jeg håber, at de nye retningslinjer og det øgede tilsyn kan føre til, at vi kan få styr på det her område, så de bannere, der bliver hængt op, rent faktisk har fået tilladelse, og omfanget bliver mere begrænset, udtaler hun.

Med de nuværende retningslinjer må reklamen fylde 40 procent af stilladsarealet, og 60 procent skal være en såkaldt fotostat, der afbilleder bygningen bagved stilladset eller viser den kommende bygning.

Det krav foreslår forvaltningen at erstatte med vejledende maksimumstørrelser for reklamer, som byrummene kan bære – så bannere for eksempel i nogle særlige kulturmiljøer må være mellem 60-120 kvadratmeter, op til 250 kvadratmeter uden for disse, og 350 kvadratmeter ved de større indfaldsveje.

På kulturhistoriske pladser og strækninger som for eksempel Gråbrødre Torv, Kongens Nytorv og i Nyhavn skal stilladsreklamer være helt forbudt, lyder det fra forvaltningen.

Derudover skal der fremover lægges et gebyr på ophængning af reklamer, så det fremover kommer til at koste cirka 6 kroner per kvadratmeter per dag. Det vil sige, at en stilladsreklame på 200 kvadratmeter kommer til at koste cirka 1.200 kroner om dagen.

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til de nye retningslinjer på mødet den 27. maj.

Nye retningslinker for reklamebannere på stilladser

Forvaltningen foreslår følgende:

  • På pladser og strækninger med særlig kulturel værdi skal gælde et forbud mod reklamer på stillads. Det foreslås at gælde på Slotsholmen, Amagertorv, Højbro Plads, Gråbrødre Torv, Kongens Nytorv, Nyhavn, Nytorv, Gammeltorv og langs Christianshavns Kanal. Forvaltningen vil hvert år evaluere og eventuelt ændre i de reklamefri zoner. Teknik- og Miljøudvalget vil samtidig blive orienteret herom, hvis der ændres i zonerne.
  • Den gældende retningslinje om 40 procent reklameflade af stilladsarealet foreslås erstattet af vejledende maksimumstørrelser for reklamer: Mellem 60-120 kvadratmeter i de særlige kulturmiljøer, op til 250 kvadratmeter uden for de særlige kulturmiljøer og op til 350 kvadratmeter ved de større indfaldsveje. Forvaltningen foretager konkrete vurderinger under hensyntagen til lokationen.
  • Det gældende krav om fotostat på inddækkede stilladser i hele byen foreslås indskrænket til områder i byen, som er udpeget som værdifulde kulturmiljøer i den gældende kommuneplan. Værdifulde kulturmiljøer er miljøer, der illustrerer et tema, en tidsepoke eller en udvikling, der har fundet sted, hvorfor miljøerne i særlig grad skal beskyttes.
  • Stilladsreklamer kan som udgangspunktet ikke godkendes i uheldsbelastede kryds. De kryds, som vurderes at være uheldsbelastede, opdateres årligt i forbindelse med Mobilitetsredegørelsen.
  • I tråd med hidtidig praksis, gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til reklame på byggepladshegn og containere af hensyn til de trafikale forhold og trafiksikkerhed.

Forvaltningen foreslår desuden, at der indføres takst på reklame på stillads på vejareal for at styrke sagsbehandling og tilsyn. Med en takst vil alle nuværende og kommende udgifter forbundet med sagsområdet blive takstfinansieret.

Kilde: Københavns Kommune.