Ny alliance skal skabe mere biodiversitet i København

Københavns Kommune danner sammen med en lang række af byens grundejere en ny alliance, der skal øge og forbedre biodiversiteten i byen.

Pindsvinet, stenhumlen og den store flagspætte skal have flere og mere attraktive levesteder i København. Vilde planter og træer skal have bedre vilkår, og alle københavnere skal have adgang til natur.

Det er visionerne bag den partnerskabsaftale, Københavns Kommune i dag har indgået med en stor del af byens grundejere. Underskrivelsen af aftalen sker i forbindelse med FN’s biodiversitetsdag.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Aftalen skal være en drivkraft for, at den eksisterende biodiversitet i byen bevares og forbedres samtidig med, at der skabes nye grønne områder på tværs af kommunale, almene, statslige og private arealer i byen.

Tilsammen råder Københavns Kommune og de 19 grundejere, der er med i aftalen, over 40 procent af hele Københavns grundareal.

– Det handler om at tænke biodiversitet ind i alt lige fra udviklingen af nye byområder til renovering og nybyggeri på byens eksisterende grunde, udtaler overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

Med aftalen vil man blandt andet screene arealer i København for særlige potentialer for at forbedre biodiversitetens vilkår. Screeningen igangsættes inden sommerferien. Parterne skal desuden udarbejde baseline for deres arealer, så biodiversitetens udvikling kan monitoreres.

Desuden vil parterne dele viden og inspiration om biodiversitet gennem årlige møder, hvor aftalens resultater og indsatser præsenteres og diskuteres. Der etableres et fagligt biodiversitetsnetværk med fælles læring, hvor inspiration og viden deles på tværs af grundejerne.

Da grundejere i aftalen er meget forskellige både i forhold til organisering og arealtyper, vil der være forskel på, hvordan de prioriterer indsatserne i aftalen.

Med i partnerskabsaftalen er 19 af byens største grundejere herunder både pensionsselskaber, almene boligorganisationer, statslige grundejere, kommunalt ejede selskaber og private grundejere.

Fakta om aftalen

Partnerskabsaftalen tager udgangspunkt i Københavns Kommunes biodiversitetsstrategi “Biodiversitet i København 2022-2050”, der sætter fokus på, at:

 • bevare og forbedre den eksisterende biodiversitet,
 • skabe ny biodiversitet i byen,
 • understøtte viden og uddannelse om natur og biodiversitet,
 • skabe frivillige fællesskaber om biodiversitet.

Mens Københavns Kommune har forpligtet sig til at arbejde med alle fire tematikker, er de øvrige grundejere i partnerskabsaftalen meget forskellige og sætter derfor fokus på den eller flere af de fire tematikker, som er mest relevante at arbejde for i forhold til deres respektive opgaver, brugere, mål, strategier samt arealerne, de råder over.

Parterne forpligter sig på at fremme biodiversitet via syv konkrete initiativer:

 •  Screening af potentialeområder for biodiversitet på egne arealer,
 • Monitorering af biodiversitet og udarbejdelse af baseline,
 • Indarbejde biodiversitet i drift, renovering og/eller nybyggeri på grundejernes arealer,
 • Udpege vigtige “trædesten” for biodiversitet på tværs af matrikelskel,
 • Afholdelse af årlige partnerskabsmøder på højeste ledelsesniveau,
 • Etablering af et fagligt biodiversitetsnetværk og
 • Løbende kommunikation om biodiversitet og formidling af viden, bedst practice samt resultater fra biodiversitetsindsatserne

Med i aftalen er:

 • ATP Ejendomme
 • Banedanmark
 • Biofos
 • By og Havn
 • Bygningsstyrelsen
 • DSB på vegne af DSB Ejendomme og DSB Ejendomsudvikling
 • Freja Ejendomme
 • FSB
 • Hovedstadens Almennyttige Boligselskab/DAB
 • Hofor
 • Jeudan
 • KAB på vegne af AKB, Boligforeningen 3B og SAB
 • Metroselskabet
 • Pension Danmark
 • PFA Ejendomme
 • Refshaleøens Ejendomsselskab
 • Skanska
 • Vibo
 • Boligforeningen AAB

Aftalen træder i kraft 22. maj 2024 og revideres efter to år.

Om biodiversitet

 • FN vurderer, at omkring en million arter er truet af udryddelse på verdensplan, nogle inden for få årtier.
 • Manglen på plads og ødelæggelsen af levesteder er den allervigtigste årsag til tilbagegangen i biodiversiteten.
 • Alene i Danmark er flere end 1.800 arter af dyr og planter i fare for at uddø.

Se et overblik over de arealer grundejerne i aftalen råder over.

Kilde: Københavns Kommune.