Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn udskriver nu en åben idékonkurrence, der løber til 9. november 2023. Idékonkurrencen er den første af to store konkurrencer i processen, der skal udvikle Refshaleøen til en tæt bydel med flere boliger og arbejdspladser.

Det oplyser Refshaleøens Ejendomsselskab i et nyhedsbrev.

Ejendomsselskabet og byudviklingsselskabet indbyder både prøvede fagfolk, studerende, nyuddannede og alle helt almindeligt interesserede til at indsende ideer i form af eksempelvis studier, strategier, skitser, koncepter, analyser og referencer inden for de fem temaer, der er skitseret i boksen længere nede.

Afgrænsning af projektområdet. Illustration: Refshaleøens Ejendomsselskab.
Afgrænsning af projektområdet. Illustration: Refshaleøens Ejendomsselskab.

Projektområdet på Refshaleøen er 80 hektar stort, og det kan vokse til 115 hektar, hvis Biofos fraflytter området.

Området rummer cirka 100.000 etagemeter eksisterende bygninger, og af konkurrenceprogrammet fremgår det, at de eksisterende bygninger alle skal bevares og transformeres, så de indgår i udviklingen af den nye bydel.

“Vi skal tilføre mange nye lag og kvadratmeter til området. Det vil vi gøre på en måde, hvor vi bygger bro mellem fortid, nutid og fremtid, så̊ vi sikrer, at vi fortsat kan genkende Refshaleøen i den nye bydel”, skriver By & Havn i et nyhedsbrev.

LÆS OGSÅ: BYUDVIKLING PÅ REFSHALEØEN RYKKER NÆRMERE

Den nye bydel skal udvikles med både boliger og erhverv, lyder det videre.

“Med videreudviklingen af Refshaleøen ønsker vi at bidrage til at skabe diversitet i boligudbuddet til mennesker i alle livets faser. Vi vil øge antallet af betalbare boliger i København og give plads til en betydelig andel af almene boliger”, som det formuleres i konkurrenceprogrammet.

I konkurrenceprogrammet understreges det desuden, at der vil være særlige udfordringer med naboskabet mellem boliger og håndværkserhverv.

“I idékonkurrencen ønsker vi at sætte fokus på de udfordringer, som knytter sig til at skabe en reelt blandet bydel, der både har stor variation i boligformerne og plads til de kreative erhverv, der er baseret på håndværk og lokal produktion”, lyder det i konkurrenceprogrammet.

Idékonkurrence om udviklingen af Refshaleøen

De fem temaer

 1. Videreudvikling af Refshaleøens kreative miljø
 2. Transformation af Refshaleøens bygninger
 3. Udvikling af Refshaleøens bynatur og biodiversitet
 4. Udvikling af Refshaleøen som en blandet bydel
 5. Åben kategori

De bedste idéer inden for hver kategori vil blive præmieret. Den samlede præmiesum udgør 600.000 kroner.

Læs konkurrenceprogrammet her

Samtidig lancerer grundejerne nu en bearbejdet vision, som er blevet til med inspiration fra de mange ”Indspark til Refshaleøen” som fageksperter, Refshaleøens lejere, københavnere og andre interesserede afleverede i foråret.

I visionen er de syv foreløbige dogmer, som blev lanceret i januar i år, blevet samlet til nu fire dogmer.

Fire dogmer for udviklingen af Refshaleøen

 1. Vi vil kunne genkende Refshaleøen i den nye bydel
  Det kreative miljø og de kulturelle aktiviteter er et omdrejningspunkt for Refshaleøen i dag og i fremtiden.
  Vi bevarer og transformerer alle eksisterende bygninger, medmindre særlige forhold taler imod det. 
 2. Vi vil gå ambitiøst til den grønne omstilling
  Vi har ambitionen om som minimum at bygge inden for den frivillige bæredygtighedsklasse og med tiden at kunne skabe ny by inden for de planetære grænser. Vi skaber en fremadskuende bydel med kollektiv og lokal forsyning, der understøtter CO2­-reduktion, og en infrastruktur hvor cyklen og den kollektive trafik er attraktive og naturlige førstevalg.
 3. Vi vil udvikle med plads til bynatur, bevægelse og stærke fællesskaber
  Vi skaber en bydel, hvor de grønne og blå kvaliteter er fremtrædende i planen, hvor der er fokus på biodiversitet, og hvor vi etablerer varierede byrum af høj kvalitet med adgang for alle. Vi giver plads til idræt og bevægelse, understøtter social diversitet og arbej­der fællesskabsorienteret med fokus på fysisk og mental sundhed.
 4. Vi vil skabe en ærkekøbenhavnsk bydel
  Vi skaber en tæt og blandet bydel med skæve gadeforløb, et mangfoldigt by-­ og handelsliv, arkitektonisk kvalitet og stedsspecifikke bykvarterer med egenart, karakter og byrumshierarki. Vi udvikler boliger og erhvervslokaler i forskellige størrelser, typer og ejer­former, så flere erhvervs-­, befolknings-­ og indkomstgrupper kan etablere sig på Refshaleøen.

Læs den fulde vision her

Parallelt med udskrivelsen af konkurrencen samles stemmer fra forårets ”Indspark til Refshaleøen” i en udendørs udstilling på Refshaleøen under titlen ”100 indspark til Refshaleøen og 1 samlet vision”. Udstillingen er tilgængelig på Refshaleøen på græsarealet mellem badezonen og Refshalevej 151 indtil den 1. oktober.

De mange indspark er desuden samlet i et idékatalog, som vil indgå i konkurrencematerialet til både idékonkurrencen og den kommende strukturplankonkurrence i 2024 samt fungere som inspiration for grundejerne.

Læs idékataloget her

Kort om videreudviklingen af Refshaleøen

 • Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn ejer til sammen størstedelen af Refshaleøen i Københavns Havn og har en fælles ambition om at udvikle en ny københavnsk bydel på deres arealer.
 • Idé- og planprocessen består af tre faser: 1) i foråret afsluttede ”indspark til Refshaleøen”, 2) en idékonkurrence i 2023 og 3) en strukturplankonkurrence i 2024.
 • Det samlede forløb skal føre frem til udarbejdelsen af en plan for videreudviklingen af det 80 hektar store projektområde. Hvis Biofos renseanlæg på sigt fraflytter Refshaleøen, vil det samlede projektområde kunne vokse til 115 hektar.
 • Det er selskabernes hensigt at gå sammen i et fælles udviklingsselskab på Refshaleøen med Refshaleøens Ejendomsselskab som majoritetsaktionær og drivende part.

Kilde: Refshaleøens Ejendomsselskab og By & Havn.