Ny bydel med 2.000 boliger ved Nørrestrand i Horsens

Befolkningstilvækst skaber behov for 10.500 nye boliger i Horsens Kommune. Blandt andet skal der udvikles en bydel med 2.000 boliger nord for Nørrestrand.

Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik er der aktuelt 96.480 horsensianere. Og der bliver flere og flere. Horsens Kommune er vokset med 10.000 indbyggere på blot otte år, og kommunen var da også blandt de hurtigst voksende danske kommuner i 2022, med en nettobefolkningstilvækst på over 2.000 borgere.

Den massive befolkningstilvækst i Horsens Kommune giver stort behov for nye boliger, institutioner, erhvervsområder og rekreative områder. Derfor skal kommunen finde nye arealer med plads til byvækst, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Kommunen har kigget på den forventede udvikling og det stigende behov frem mod 2033, og med et tematillæg til Kommuneplan 2021-2033 giver Horsens Kommune nu sit geografiske bud på, hvor den fremtidige byudvikling kan ske over de kommende år.

Byrådet i Horsens Byråd vedtog den 28. marts at sende tematillægget med tilhørende miljørapport i ni ugers offentlig høring. Høringsperioden løber fra torsdag den 30. marts til og med den 1. juni 2023.

Arealet nord for Nørrestrand, der ønskes inddraget til byudvikling, er markeret med hvid. Kystnærhedszone er markeret med gul. Illustration Horsens Kommune.
Arealet nord for Nørrestrand, der ønskes inddraget til byudvikling, er markeret med hvid. Kystnærhedszone er markeret med gul. Illustration Horsens Kommune.

– Forslaget er vores bud på de helt konkrete arealer, som gradvist – og i takt med behov og efterspørgsel – vil kunne udnyttes til byvækst. Dette har selvfølgelig også stor relevans for alle, som allerede bor og lever i kommunen. Derfor er det vigtigt for os at gøre borgerne opmærksomme på, at de har muligheden for at kommentere på forslaget, mens det er i høring. Alle interesserede kan komme til orde og give deres besyv med, opfordrer Peter Sørensen (S), borgmester i Horsens Kommune, i meddelelsen.

I perioden 2017 til 2021 er der i alt opført 4.379 boliger i Horsens Kommune, hvilket svarer til et gennemsnit på cirka 875 boliger om året. Med udgangspunkt i en forventet fortsat stor befolkningstilvækst og et stort antal byggede boliger i de sidste tre år, vurderes det, at der også i de næste 12 år skal bygges 875 boliger årligt. Det svarer til i alt 10.500 boliger.

Rummeligheden i den gældende kommuneplan fra 2021 er opgjort til 6.400 boliger, og derfor er der altså brug for at finde plads til yderligere 4.100 boliger i den østjyske vækstkommune, hvor der blandt andet også er planer om en ny bydel ved Hatting vest for Horsens.

11 nye arealer er skitseret

Der skal blandt andet bygges nye boliger i Gedved Øst. Foto: Horsens Kommune.
Der skal blandt andet bygges nye boliger i Gedved Øst. Foto: Horsens Kommune.

I alt er der i Tematillægget for byudvikling indtegnet 11 nye arealer ved forskellige byer i kommunen, som på sigt vil kunne tages i brug til primært boliger, men også til erhverv.

Seks af de nye arealer, som udlægges til boligformål ligger i fire af kommunens mindre byer. Kommunen estimerer, at disse tilsammen vil kunne give plads til i alt cirka 284 nye boliger; 61 i Egebjerg, 8 i Nim, 45 i Østbirk og 170 i Gedved.

Derudover er der nord for naturområdet Nørrestrand ved Horsens udlagt et 270 hektar stort areal til boligformål, offentlige formål, blandet bolig og erhverv og rekreative formål. Arealet er tiltænkt en hel ny bydel med plads til godt 2.000 boliger inden for arealet. Dette skal være med til at sikre den langsigtede vækst og boligudviklingsmuligheder i det nordlige Horsens mange år frem.

Der skal blandt andet bygges nye boliger ved Purupvej i Østbirk. Foto: Horsens Kommune.
Der skal blandt andet bygges nye boliger ved Purupvej i Østbirk. Foto: Horsens Kommune.

Som et led i den kommunalpolitiske målsætning om at styrke erhvervsudviklingen i Horsens Kommune er fire nye arealer udlagt til erhvervsformål. Disse ligger i tilknytning til henholdsvis Gedved, Østbirk og Lund.

– Når vi arbejder med den fysiske planlægning af vores kommune, kigger vi selvfølgelig på meget mere end blot, hvor der er plads. Planlægning handler også om at værne om de mange værdier, vi allerede har – lige fra smukke naturområder og landskaber til bysamfund med hver deres identitet, udtaler borgmester Peter Sørensen.

– Med byvækst følger naturligvis også vurderinger omkring infrastruktur, naturbeskyttelse, værdifulde kulturmiljøer og meget mere. Arbejdet med kommuneplanen er derfor supervigtig og helt relevant for alle i kommunen, fordi vi med planen lægger de overordnede linjer for fremtidens udvikling af vores kommune. Her skal også være rart at bo og leve langt ud i fremtiden, siger borgmester Peter Sørensen.

Torsdag den 30. marts sendte kommunen en orientering ud til alle ejere og naboer til de nyudpegede områder. Samtidig vil alle, som har indgivet et forslag eller en kommentar i forbindelse med fordebatten modtage en orientering.

Fakta

Tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-2033 samt den dertilhørende miljørapport er i offentlig høring fra torsdag den 30. marts til og med den 1. juni 2023. Alle interesserede kan finde materialet og indsende høringssvar via kommunens hjemmeside.

De nye arealudlæg til boligformål sker på baggrund af befolkningsprognose og revideret boligbyggeprogram, der viser, at der inden for planperioden 2021-2033 er behov for at skabe plads til yderligere 4.100 nye boliger.

Der udlægges i alt 353,9 hektar nyt areal til byvækst ved vedtagelse af tematillægget, svarende til rundt regnet 2.300 boliger og cirka 57,3 hektar erhvervsbyggeri, svarende til 123,1 hektar erhvervsjord.

Horsens Kommune har vurderet, at forslag til Tematillæg for byudvikling til Kommuneplan 2021-2033 er omfattet af krav om miljøvurdering. Miljørapporten sendes i offentlig høring samtidig med tematillægget.