Nyt parkeringshus i Aarhus rykker nærmere

Det nye parkeringshus, Kulhuset, i Sydhavnskvarteret i Aarhus rykker nærmere realisering. Bygningen skal bidrage til bylivet i udviklingsområdet.

På baggrund af et udbud udpegede Aarhus Kommune i november 2020 Nordland Arkitekter som den rådgiver, der skal tegne Sydhavnskvarterets fremtidige parkeringshus. Dengang skrev kommunen i en pressemeddelelse, at tegnestuen havde budt ind budt med et projekt, som er meget mere end bare et parkeringshus til biler.

– Kulhusets bløde former og det levende og grønne landskab på toppen bidrager med et ny og anderledes type byrum, udtalte kommunens daværende stadsarkitekt, Stephen Willacy.

En ny lokalplan skal nu bringe parkeringshuset tættere på realisering. Lokalplanen, der snart forventes at komme i offentlig høring, skal gøre det muligt at opføre et 24.500 kvadratmeter stort parkeringshus i op til seks etager med op til 800 bilparkeringspladser. Parkeringshuset får direkte adgang for gående i terræn og til kulbroen, mens der vil være adgang for biler fra Sydhavnsgade. Selve tagfladen bliver udformet som et landskab, der med trapper og ramper giver adgang fra terræn og kulbroen hen over tagfladen til havnen.

Lokalplanområdet omfatter det eksisterende jernbanespor, Havnesporet, der er ejet af Aarhus Havn og forvaltes af Banedanmark. Bebyggelsen skal etableres hen over sporet, som en baneoverdækning, så godstrafikken kan fortsætte som hidtil.

Lokalplanen skal desuden sikre, at parkeringshuset bidrager til bylivet i området ved at rumme en forbindelse over taget. Parkeringshusets tagflade skal være et tag, der bøjer ned og støder mod de tilstødende byrum i terræn.

“Facaden følger tagets form og bliver lavere mod byrum i mindre skala og højere mod høj bebyggelse i nærområdet”, lyder det i lokalplanforslaget.

Parkeringshusets facader beklædes med rustrøde nuancer, der i farveskala relaterer sig til flere omkringliggende bebyggelser i Sydhavnskvarteret, der blandt andet er opført i rødlige teglsten, fremgår det.

På en del af parkeringshusets tagflade skal der etableres en offentlig forbindelse som del af et taglandskab. Taglandskabet skal anlægges med en kombination af belagte flader til aktivitet og færdsel samt bede med beplantning.

“Parkeringshuset skal kobles til Kulbroen, der støder op til lokalplanområdet mod syd, så der kommer en direkte gangforbindelse via Kulbroen til Frederiks Plads og banegården”, lyder det i lokalplanforslaget.

Lokalplanen giver også mulighed for at, der i mindre dele af parkeringshuset kan være udadvendte funktioner som caféer og butikker.

“Herudover udlægger lokalplanen byrum i forbindelse med parkeringshuset. Lokalplanen har fokus på, at byrum og bebyggelse medvirker til at skabe et bymæssigt miljø, der indgår som en integreret del af Sydhavnskvarteret, og gør det attraktivt at bevæge sig og opholde sig omkring bebyggelsen”, fremgår det videre af lokalplanforslaget.

Kulhuset er skabt i samarbejde mellem Nordland Arkitekter (tidligere Draw Studio), C. F. Møller Architects, MOE Artelia Group, Urgent Agency og Institut for (X).

Lokalplanområdet er en del af Sydhavnskvarteret, der ved planens udarbejdelse er under udvikling til en bydel med cityformål som erhverv, hoteller, restauranter, kultur og andre bylivsskabende funktioner.

I februar 2019 besluttede politikerne i byrådet i Aarhus at indgå aftaler med A. Enggaard og PFA Ejendomme om køberetter til de første arealer i Sydhavnskvarteret. Der skal i alt bygges 89.000 etagekvadratmeter i Sydhavnskvarteret.

A. Enggaard er i samarbejde med pensionsselskabet PKA er ansvarlig for de 75.000 kvadratmeter, mens PFA Ejendomme står bag det 20 etager høje og 14.850 kvadratmeter store højhus “Træ”.