Silkeborg er klar med strategi for billige boliger

I samarbejde med både private og offentlige aktører vil Silkeborg sikre flere boliger med en billig husleje. Strategien er nu vedtaget.

I alt 15 gange blev en familie eller en borger smidt ud af sin almene bolig i Silkeborg Kommune i 2023. Det tal skal bringes ned til maksimalt 10 boligudsættelser i 2025, lyder målsætningen fra politikerne i Socialudvalget.

Kommunen er derfor klar med en strategi, der skal sikre flere billige boliger.

I Silkeborg arbejdes der med den såkaldte “Housing First”-tilgang. Tilgangen handler grundlæggende om, at borgeren først skal have en bolig, før man kan begynde at arbejde med og løse eventuelle sociale problemer.

– Vi har med en gruppe mennesker at gøre, hvor vi til stadighed hører dette behov udtalt for, at vi er i en udfordret situation i forhold til at finde den rette boligmasse og hjælpe nogle mennesker bedre på vej, sagde formand for Socialudvalget, Mads Frandsen (V), på byrådsmødet den 30. januar, hvor strategien blev godkendt af politikerne.

Læs også: Befolkningstilvækst i Silkeborg skaber fortsat behov for nye boliger

Et væsentligt element i kommunens strategi for flere billige boliger er, at kommunen vil inddrage flere private og offentlige aktører i løsningen af boligudfordringerne. Aftaler mellem kommunen og private udlejere er et nyt element i kommunens strategi.

– Der er altså andre kommuner, hvor man lykkes med at initiere nogle private partnerskaber, påpegede Mads Frandsen på byrådsmødet og udtrykte håb om, at man har de første private partnerskaber på plads inden for et års tid.

Strategien er opdelt i fire indsatsområder. Foruden “Private partnerskaber” er det områderne “Kvoter til almene boliger med billig husleje”, “Skærpet anvisningsret” og “Indsats mod boligudsættelser”.

Fakta om Silkeborg Kommunes strategi for billige boliger

Strategien er opdelt i fire indsatsområder. De fire indsatsområder er:

1. Kvoter til almene boliger med billig husleje

Der prioriteres aktuelt 50 kvoter om året til nye almene boliger. Én kvote svarer til én ny almen bolig, og udgiften for én kvote er 235.000 kroner For at øge antallet af boliger med billig husleje vil Socialudvalget arbejde for:

  • At flere af de kommunale kvoter bruges til boliger med billig husleje på maksimalt 3.500 kroner eksklusive forbrugsudgifter.
  • At der tilbydes forskellige boligløsninger, der tilgodeser forskellige behov for geografisk placering og fællesskab med andre, for eksempel enkeltstående lejligheder i eksisterende ejendomme og mindre bofællesskaber, der er geografisk spredt i kommunen.

2. Skærpet anvisningsret

Silkeborg Kommune har i dag anvisningsret til hver fjerde ledige almene bolig i kommunen. Det betyder, at kommunen kan visitere borgere til hver fjerde ledig almen bolig.

Størstedelen af boligerne matcher ikke behovet, hvilket primært skyldes huslejeniveauet. For at øge andelen af relevante boligtilbud ønsker Socialudvalget, at der arbejdes på en skærpet anvisningsret, hvor kommunen prioriterer kvalitet frem for kvantitet:

  • Der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Silkeborg Kommune, boligorganisationerne i kommunen og Den Boligsociale Helhedsplan, som blandt andet vil arbejde med anvisningsretten med henblik på at kommunen får tilbudt flere relevante boliger med en billig husleje, men færre boliger samlet set.
  • Boligorganisationerne i Silkeborg Kommune, Den Boligsociale Helhedsplan og Danmarks Almene Boliger (BL) arbejder på at lave en fælles udlejningsaftale for boligorganisationerne med Silkeborg Kommune. Aftaleudkast forventes klar medio 2024.

3. Indsats mod boligudsættelser

Silkeborg Kommune har i 2023 haft 15 boligudsættelser fra almene boliger. Socialudvalget ønsker at styrke indsatsen mod boligudsættelser, så der er 33 procent færre udsættelser i 2025, svarende til maksimalt 10 boligudsættelser.

  • Den Boligsociale Helhedsplan arbejder sammen med AAB Silkeborg, Arbejdernes Byggeforening og Silkeborg Boligselskab om at lave et nyt tilbud om økonomisk rådgivning til beboere i almene boligorganisationer. Projektet er støttet af Social- og Boligstyrelsen og varer cirka seks måneder.
  • I regi af den nedsatte arbejdsgruppe på tværs af Silkeborg Kommune, boligorganisationerne i kommunen og Den Boligsociale Helhedsplan arbejdes der med at udvikle konkrete initiativer, som skal forhindre boligudsættelser.
  • Silkeborg Kommune vil have en generel opmærksomhed på civilsamfundsaktører, der leverer forskellige frivillige indsatser, som for eksempel økonomisk rådgivning.

4. Private partnerskaber

Socialudvalget ønsker at øge andelen af boliger med billig husleje gennem samarbejde med private aktører. Et privat partnerskab er et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og private aktører, og kan for eksempel være en aftale om kommunal anvisningsret til små private boliger med billig husleje.

  • Silkeborg Kommune forholder sig åbent og imødekommende overfor henvendelser fra private om samarbejdsmuligheder, der kan bidrage til at løse behovet for forskellige boliger med billig husleje.
  • Socialudvalget har en målsætning om at indgå en samarbejdsaftale om boliger med billig husleje med minimum én privat aktør i 2024.

Strategien for boliger med billig husleje gælder for perioden 2024-2027.

Kilde: Silkeborg Kommune.