Genopretning af Kongeåens naturlige slyngninger er en af vigtigste dele af naturprojektet. Her ses Kongeåens udrettede løb, og de naturlige slyngninger anes stadig i landskabet. Foto: PR.
Genopretning af Kongeåens naturlige slyngninger er en af vigtigste dele af naturprojektet. Her ses Kongeåens udrettede løb, og de naturlige slyngninger anes stadig i landskabet. Foto: PR.

Med et samlet budget på 100 millioner kroner og et areal på 644 hektar skal Kongeå-projektet løse det stigende problem med oversvømmelser i området langs åen fra Jedsted Mølle ved Gredstedbro og ud mod Vadehavet. Samtidig skabes et nyt naturområde, hvor klimatilpasning, natur, biodiversitet, renere vand og naturoplevelser går hånd i hånd. Det skriver Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen realiserer projektet i tæt samarbejde med Den Danske Naturfond, 15. juni Fonden, Miljøstyrelsen, Sydvestjysk Landboforening og Nationalpark Vadehavet.

– Projektet binder mange tråde sammen, og på elegant vis løses et stort problem på en måde, som skaber en masse merværdi. Alle parter kan med rette være stolte over, at vi nu er nået så langt i processen, og der skal lyde en stor ros til de mange interessenter og partnere, udtaler borgmester Jesper Frost Rasmussen (S).

Formand for Den Danske Naturfond, Bengt Holst, glæder sig til at sikre naturen så meget mere plads med så mange flere gode levesteder.

– Alle vinder ved at genslynge Kongeåen. Dyr og planter får nye levesteder, vandet i Kongeåen bliver renere, og alle får adgang til nye store naturoplevelser. Landmænd der har oversvømmede marker, får mulighed for at sælge eller bytte deres jord, udtaler Bengt Holst.

Landbrugsjord bliver til natur

Formelt underskrives en aftale om EU-støtten på 58 millioner kroner inden juli, hvilket bliver startskuddet til en jordfordeling, hvor den lavtliggende landbrugsjord langs Kongeå-strækningen opkøbes. Derefter går arbejdet i gang med at genslynge Kongeåen, hvilket også har til formål at øge bestanden af den truede fisk snæbel i området. Det vil blandt andet omfatte indfangning og udsætning af flere snæbelyngel.

Lodsejerne har ifølge Esbjerg Kommune vist stor interesse i at deltage i en jordfordeling. Her sælger de landbrugsjord tæt på Kongeåen for at købe erstatningsjord, hvis de skulle ønske det. De lodsejere skal nu kontaktes igen for at sikre, at der stadig er opbakning til projektet.

– Jeg ser frem til dette vigtige projekt, som både skal bidrage til at forbedre biodiversiteten, og løse udfordringer langs den ydre del af åen. Det er en fælles indsats med mange aktører, hvor især Esbjerg Kommune og landbruget spiller en afgørende rolle. Fra Nationalpark Vadehavet vil reguleringsjægere have fokus på bestande af mårhund, mink og ræv, som udgør en fortsat trussel mod engfuglebestanden, siger Janne Liburd, bestyrelsesformand for Nationalpark Vadehavet.

Truede arter får nye muligheder

Det nye naturområde ved Kongeåen skal sikre gode levesteder for en række arter i vandet og på land, som er truet eller i tilbagegang.

– Vadehavsområdet er et af de rigeste og største naturområder i Danmark. Men marsklandskabet er mange steder præget af en landbrugsdrift, der gennem en lang årrække har forringet naturværdierne i området. Det er derfor en stor glæde for 15. Juni Fonden, at vi kan bidrage til dette meget ambitiøse naturgenopretningsprojekt omkring Kongeåen. Vi er glade for, at LIFE-programmet har erkendt den betydning, marsklandskabet omkring Kongeåen har for hele Vadehavsområdet, siger Per Voetmann, direktør i 15. Juni Fonden.

Uden at forstyrre flora og fauna i det kommende naturområde planlægges der også at skabe rekreative muligheder i udkanten af projektområdet, så besøgende kan nyde den natur, der træder frem i forbindelse med projektet.

Den rekreative del er dog ikke en del af ansøgningen til EU’s LIFE Fond, men støttes derimod af Den A. P. Møllerske Støttefond. Åbning for borgere til denne del af Kongeåen er samtidig færdiggørelsen af et samlet stiforløb tværs over Jylland fra Kongeåens udspring i Kolding til dens udløb i marsken, som Den A.P. Møllerske Støttefond også har støttet. Formidling, broer og andet naturrumsinventar i forbindelse med LIFE-programmet vil blive udført i overensstemmelse med det øvrige forløb.

Fakta om naturprojektet ved Kongeåen

Økonomi

Økonomien i projektet hviler på, at EU’s LIFE Fond støtter med 58 millioner kroner, og derudover bidrager Den Danske Naturfond med 17 millioner kroner, 15 juni Fonden støtter med 4,5 millioner kroner, Nationalpark Vadehavet har afsat 185.000 kroner, Miljøstyrelsen bakker op med 100.000 kroner, Sydvestjysk Landboforening giver 50.000 kroner og Esbjerg Kommune bruger 6 millioner kroner på projektet.

Derudover kommer 5,5 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond til rekreative formål og der et delområde, som realiseres via vådområdeordningen. De sidstnævnte projekter er ikke en del af ansøgningen til EU’s LIFE Fond.

Om projektet

Naturprojektet fokuserer på at omdanne de lavere liggende områder ved Kongeåen fra landbrugsjord til et frodigt naturområde. Efter jordfordelingen vil Kongeåen blive genslynget på en strækning fra Jedsted Mølle ved Gredstedbro og ud til Vadehavet. Det forlænger åløbet med cirka 3,5 kilometer.

Rundt om det 644 hektar store område laves der diger og grøfter, der medvirker til at området kan lagre de øgede mængder vand, som ekstreme vejrhændelser sender gennem Kongeåen.

Cirka 500 hektar af området vil fremover være vandløbsnær natur med varieret fugtighed, og der etableres desuden lavvandede søer og bekkasin-skrab.

Genslyngning af Kongeåen skal fremme forholdene for en række arter. Under vandspejlet drejer det sig især om snæblen, lampretter og laks. I vandkanten er det arterne spidssnudet frø, strandtudse og grøn mosaikguldsmed, som vil få bedre vilkår. På land vil Vadehavets rige fuglelivet også nyde godt af de nye raste- og fourageringsområder.

Baggrunden for projektet

Ideen om et naturprojekt ved Kongeåen stammer fra en rapport med løsningsforslag, der skal afværge oversvømmelserne ved Kongeåen.

Et opfølgende arbejde i tre spor med deltagelse af lodsejere, interesseorganisationer udover Sydvestjysk Landboforening og Esbjerg Kommune førte i første omgang til etablering af to sandfang ved Gredstedbro og yderligere et foran Kongeåslusen. Det tredje og mere omfattende spor handlede om at lade landbrugsjord indgå i et naturprojekt.

Kilde: Esbjerg Kommune.