Mærkelig lokalplan skal give DLT Group mulighed for at udvide

DLT Group vil udvide i Viborg, men lokalplanprocessen er udfordret af, at Miljøstyrelsen har givet afslag på en ophævelse af fredskovspligten.

DLT Group vil udvide på Lundborgvej 25-27 i Viborg. Det kræver dog en ny lokalplan for et 63.400 kvadratmeter stort areal.

Lokalplanen skal give mulighed for at der kan bygges i to etager og med en bebyggelsesprocent på 50.

På det seneste møde i byrådet i Viborg besluttede politikerne at sende lokalplanforslaget i otte ugers offentlig høring.

– Det er jo på papiret en god sag. Det er det jo altid, når en vi har en lokal virksomhed, der vil udvide. Så overordnet set er det jo en fantastisk sag – vi skal bare skynde os og sige ja, sagde for teknisk udvalg, Torsten Nielsen (K).

DLT Group producerer hovedsageligt træbearbejdning som eksempelvis støbeforme til betontrapper, butiksinventar, lister til køkkenindustrien.

Lokalplanprocessen i forbindelse med virksomhedens udvidelsesplaner er dog ikke helt uden knaster.

Et mindre areal af i den nordøstlige del af lokalplanområdet er omfattet af fredskovspligt. Her kræver bebyggelse derfor tilladelse fra Miljøstyrelsen i henhold til skovloven.

I forbindelse med planlægningen har kommunen søgt om ophævelse af fredskovspligten på det pågældende areal, men det har Miljøstyrelsen meddelt afslag til.

Viborg Kommune har påklaget beslutningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet og afventer en afgørelse på klagen.

Derfor er lokalplanen udarbejdet på en måde, så det vil være muligt at udnytte planområdet uafhængigt af, om fredskovspligten ophæves eller ej.

– Der må altså være sket en fejl. Vi har tilbudt, at vi tager arealet ud, og så etablerer vi et dobbelt så stort fredskovsareal et andet sted, sagde Torsten Nielsen på byrådsmødet.

– Vi er nødt til at klage. Vi er her da for at passe på vores virksomheder og passe på vores borgere. Jeg er simpelthen spændt på udfaldet. Men det bliver den mest mærkelige lokalplan, når vi ser skellene, hvis ikke vi får medhold i vores klage, sluttede han.

I lokalplanen udlægges areal til støjvold og beplantningsbælte mod et kolonihaveområde mod nord, og der udlægges et areal til beplantningsbælte mod plantagen mod vest.

Støjvolden skal udformes, så de vejledende støjgrænser for virksomheder mod kolonihaveområdet kan overholdes. Dog skal der som minimum etableres en støjvold i en højde af minimum to meter, og der skal etableres afskærmende beplantning på støjvolden, så der afskærmes visuelt mod kolonihaveområdet.

Hvis fredskovspligten ikke kan ophæves for lokalplanområdets fredskovsareal, eller der ikke kan meddeles tilladelse til etablering af støjvold i fredskovsarealet, vil lokalplanen tillade en ændret placering af støjvolden og beplantningen.