To linjeføringer for motorvej ved Viborg undersøges

Forligspartierne "Infrastrukturplan 2035 – Fremtidens Veje" har sagt ja til Vejdirektoratets indstilling om de linjeføringer, der skal arbejdes videre med i miljøkonsekvensvurderingen af en ny midtjysk motorvej.

Der er nu truffet beslutning om de linjeføringer, som Vejdirektoratet skal arbejde videre med i undersøgelserne af en ny midtjysk motorvej mellem Klode Mølle og Løvel. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

To større korridorer øst og vest om Viborg har været høring. Det er der kommet to indsnævrede linjeføringer for motorvejen ud af. Vejdirektoratet undersøger også på lige fod en mulig udbygning af den eksisterende Rute 13, en såkaldt 0+løsning. Den løsning undersøges på lige fod med de to nybygningsløsninger øst og vest om Viborg.

“For linjeføringen øst om Viborg vil den nye linje, der undersøges blive længere end den oprindelige, da den vil slå et sving uden om en række bysamfund. Vejdirektoratet vurderer, at en mere østlig linjeføring på denne delstrækning samlet set vil formindske nabogenerne fra vejen, give afstand til byudviklingsområdet Taphede samt give en bedre passage af Natura 2000-området ved Nørre Å, og at dette opvejer den forøgede længde af motorvejen”, skriver Vejdirektoratet.

“For den vestlige linjeføring er det Vejdirektoratets vurdering, at det ud fra en samlet afvejning af motorvejens gener for naboer er bedst at undersøge og miljøvurdere et mere vestligt forløb mellem Klode Møller og Neder Hvam. Den justerede linjeføring vil gøre motorvejstrækningen lidt kortere og sikre større afstand til Natura 2000-området omkring Nipgård Sø”, skriver direktoratet videre.

Vejdirektoratet har i høringsprocessen blandt andet modtaget forslag om den såkaldte Karup-linje. Direktoratet har undersøgt forslaget og vurderer, at den foreslåede løsning vil koste cirka 900 millioner kroner yderligere. Det står ifølge Vejdirektoratet ikke mål med de trafikale gevinster, da færre vil benytte motorvejen. Samtidig har forslaget nogle naturmæssige udfordringer, da den skal krydse Karup-Å systemet. Derfor arbejdes der ikke videre med det forslag.

“Vejdirektoratet vil nu efter forligspartiernes godkendelse arbejde videre med de to linjeføringer. Vejdirektoratet vil gennemføre en supplerende offentlig høring i de områder, hvor linjeføringen ligger uden for de allerede udmeldte korridorer.

Resultatet af miljøkonsekvensvurderingen forventes offentliggjort i sommeren 2024. Herefter vil der være en afsluttende høringsperiode, inden Vejdirektoratet udarbejder et indstillingsnotat til politisk stillingtagen”, skriver Vejdirektoratet.