Furesø Kommune sender en temalokalplan for bevaringsværdige bygninger i landzone i offentlig høring. Foto: Bodil Hammer.
Furesø Kommune sender en temalokalplan for bevaringsværdige bygninger i landzone i offentlig høring. Foto: Bodil Hammer.

I juli 2023 nedlagde politikerne i Furesø Kommune et § 14-forbud overfor den daværende ejer af Lejrvej 6 i Værløse. Forbuddet blev nedlagt mod en ønsket ændring af tagmaterialet på den bevaringsværdige gård.

Som en direkte udløber af sagen besluttede politikerne i oktober 2023 at igangsætte arbejdet med en temalokalplan for bevaringsværdige bygninger i landzone. På det seneste byrådsmøde blev temalokalplanen sendt i offentlig høring.

Temalokalplanen omfatter de bevaringsværdige bygninger i landzone, som er optaget i kommuneplanen, men som ikke i forvejen er omfattet af en bevarende lokalplan. Det drejer sig i alt om 156 bygninger fordelt på 76 ejendomme.

Ifølge en pressemeddelelse fra kommunen er der tale om gårde, husmandssteder og huse tilknyttet skovbruget samt unikke landsteder.

– Jeg håber, at forslaget til temalokalplanen kan være med til at skabe opmærksomhed om Furesø Kommunes store kulturværdier i det åbne land og inspirere til at værne om vores fælles bygningskulturarv, udtaler formand for Plan og Byudvikling, Bettina Ugelvig (S).

– Bygningerne i det åbne land er en del af vores visuelle identitet. Vi genkender dem tydeligt i landskabet og via dem, mærker vi vores fælles historie. Derigennem er de med til at styrke sammenhængskraften lokalt, supplerer udvalgets næstformand, Egil Hulgaard (K).

Forslag til Lokalplan 162 – Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger i landzone indeholder bestemmelser, der sikrer bevaringsværdige bygninger i landzone mod nedrivning.

Samtidigt skal ydre ændringer af bygningerne ske i overensstemmelse med bygningens bevaringsværdige værdier. Som ejer af et bevaringsværdigt hus skal man således søge om dispensation til at ændre sit hus.

Temalokalplanen regulerer ikke ny bebyggelse. Planlovens landzonebestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer i naturbeskyttelsesloven gælder fortsat.

Samtidig med temalokalplanen besluttede byrådet også at sende Forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2021 for Klaus Nars Holm i høring.

Tillægget fastlægger en kommuneplanramme for øen, som er en forudsætning for, at bygningerne på øen kan omfattes af en lokalplan. Forslaget ændrer ikke på anvendelsen, regulerer ikke udstykning og er ikke byggeretsgivende.

Høring og borgermøde

“Forslag til Lokalplan 162 og Tillæg 5 til Kommuneplan 2021” er i høring til og med den 1. september 2024.

Der holdes borgermøde om planforslagene den 22. august 2024 klokken 17-18.30 i Multisalen på Furesø Rådhus på Stiager 2 i Værløse.

Kilde: Furesø Kommune.